Patentankenævnets årsberetning for år 2000

Som led i den modernisering Patentankenævnet har gennemgået de seneste par år blev det allerede sidste år internt i ankenævnet besluttet, at man, i lighed med hvad der er tradition for i mange andre nævn og råd, ville publicere en årsberetning.

I den mellemliggende tid har det været drøftet, hvilken form årsberetningen skulle have samt de forskellige omkostninger herved.

Vi har endnu ikke taget stilling til den endelige model, hvorfor årsberetningen for år 2000 kun skal ses som et forsøg på at opfylde vores intentioner om en bedre information om ankenævnets virke.

De ovennævnte drøftelser har således også forårsaget, at vi først offentliggør vores årsberetning for år 2000 nu, og at det sker via vores hjemmeside.

Ligesom vi indleder vores årsberetninger med starten på det nye årtusind, så blev dette årsskifte også starten på Patentankenævnets hjemmeside www.pvanke.dk, hvor bl.a. ankenævnets kendelser offentliggøres. Dvs. vi tyvstartede lidt i det gamle århundrede, hvilket er årsagen til, at der tillige findes kendelser fra sidste kvartal af 1999 på hjemmesiden. Disse indeholder imidlertid ikke et kort resumé af kendelserne, hvilket vi først begyndte med pr. 1. januar 2000.

Samtidig med hjemmesidens introduktion ophørte ankenævnet med at udsende trykte kendelser til abonnenterne. Da vi ikke fra ankenævnets kunder har hørt indvendinger herimod, går vi ud fra, at det nye system fungerer til alles tilfredshed. I hvert fald sparer det megen kopiering og håndtering i ankenævnet, hvilket formodentlig er det samme for patent- og varemærkeagenterne, advokaterne og andre brugere af vores kendelser. Herudover har mange andre, heriblandt studerende fået nem og gratis adgang til den praksis, der foreligger på området.

I 1999 afgjorde ankenævnet 128 kendelser mod 57 året før. I år 2000 fortsatte vi i samme høje tempo og afgjorde 129 sager. I 1999 indkom 73 sager, mens tallet i år 2000 blev 75 sager. Begge år var antallet af patent- og brugsmodelsager 5, mens resten var varemærke- og mønstersager. I 1999 og 2000 afgjorde ankenævnet således 109 sager mere end vi fik ind. En stor del af den pukkel, som i de foregående år havde samlet sig sammen skulle derfor nu være afviklet. Et bevis herfor er, at der i perioden 1995 til 2000 er indkommet 575 sager, mens ankenævnet har afgjort 574 sager. Samtidig har ankenævnet truffet afgørelse i rigtig mange ældre patentsager.

Ankenævnet afholdt i år 2000 15 møder. En del sager blev dog afgjort på skriftligt grundlag.

Den ujævne tilgang og afvikling af sager i det sidste tiår fremgår af nedenstående oversigt, som tydeligt viser, at der tidligere har været en længere sagsbehandlingstid.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er nu kommet ned på ca. et år. Dette skulle bevirke, at ankenævnet i fremtiden vil træffe afgørelse i et antal sager, der svarer til de sager vi har fået ind året forinden. Der vil naturligvis altid være sager, som af forskellige årsager vil have en længere behandlingstid. Men da en hurtig behandling er et af ankenævnets mål, har dette bl.a. bevirket, at vi har stammet op på frister og kun i særlige tilfælde efterkommer anmodninger om berostillelse. På den anden side vil den gennemsnitlige sagsbehandlingstid næppe falde meget mere, idet parterne både skal have passende frister til at komme med klagebegrundelse og svar og ankenævnets sagkyndige skal have en rimelig tid til at votere.

Det store antal sager, der er afgjort de seneste år af ankenævnet har til gengæld bevirket, at der ligger en del sager, som er under anke til Sø- og Handelsretten og Østre Landsret. En oversigt herover findes også på Patentankenævnets hjemmeside. 

Samtidig med at afvikle et meget stort antal sager har ankenævnet gennem år 2000 tilstræbt at lave kortere kendelser, men med mere fyldestgørende begrundelser. I det hele taget vil ankenævnet bestræbe sig på løbende at forbedre behandlingen af sagerne.

Vi havde håbet på, at vi allerede på nuværende tidspunkt havde fået en ny bekendtgørelse, som bl.a. skal afspejle alle de ændringer, som er sket i ankenævnet. Imidlertid forventes denne nu at træde i kraft den 1. oktober 2001.

Ankenævnet ser frem til i næste årsberetning at redegøre nærmere for den nye bekendtgørelse.

Formandsskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de sagkyndige og sekretariatet for at have medvirket til den gode udvikling i ankenævnets arbejde.

Formand 
H.C. Thomsen
Næstformand
Michael Dorn

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top