Årsberetning for 2001

Ny bekendtgørelse

Den 1. oktober 2001 trådte ankenævnets nye bekendtgørelse nr. 815 af 14. september 2001 i kraft. Samtidig skiftede vi navn fra Patentankenævnet til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Bekendtgørelsen findes på ankenævnets hjemmeside.

Med den nye bekendtgørelse præciseredes den arbejdsgang, som ankenævnet allerede inden bekendtgørelsens ikrafttræden havde iværksat.

For brugerne findes nu en klar beskrivelse af sagsgangen i bekendtgørelsens kapitler 4, 5 og 6. Som noget nyt kan nævnes, at ankenævnet nu senest 6 uger inden en mundtlig forhandling skal fremsende mødeindkaldelse, og at dagsordenen offentliggøres på ankenævnets hjemmeside. Desuden skal parterne indlevere et påstandsdokument senest 2 uger forinden ankenævnsmødet finder sted. I øvrigt findes en oversigt over sagsgangen også på ankenævnets hjemmeside.

Til fordel for brugerne blev ankenævnets klagegebyrer ikke forhøjet. Imidlertid er der indsat en ny bestemmelse i § 8, stk. 6, der giver mulighed for at opkræve gebyr ved genoptagelse af sager, hvilket der som noget nyt undtagelsesvist er givet mulighed for i § 26. Gebyret herfor er sat til kr. 4.000. Ligeledes er der i § 8, stk. 7, indsat en ny bestemmelse, der præciserer, hvad der også hidtil har været praksis, nemlig at der for klage over afslag på begæring om aktindsigt ikke opkræves gebyr.

Hjemmesiden

På ankenævnets hjemmeside ligger der allerede rigtig mange afgørelser, således at det er muligt for brugerne at danne sig et billede af ankenævnets praksis. Det er ankenævnets ønske, at vi med tiden kan få en egentlig database, der kan give mulighed for at foretage søgninger. Ankenævnet har fået stillet i udsigt, at der kan blive afsat ressourcer til dette i foråret 2003. Den vil dog først virke, når ankenævnet har lagt afgørelser fra et par årgange ind i basen.

Det skal videre nævnes, at hjemmesidens oversigt over ankenævnets sagsbehandling samt ankenævnsbekendtgørelsen nu tillige forefindes på engelsk til brug for og vejledning af udenlandske kunder.

Sager

Ankenævnet har i 2001 afholdt 12 møder. Hertil kommer, at en del sager afgøres på skriftligt grundlag, og at nogle sager tilbagetages.

I år 2001 modtog ankenævnet 77 sager, hvoraf de 10 vedrørte patenter, brugsmodeller og lægemiddelcertifikater. Det var en stigning på 2 fra 75 sager året før, hvilket vil sige, at sagstilgangen for de sidste 2 år har været stabil. Derimod traf ankenævnet i 2001 kun afgørelse i 89 sager i modsætning til i år 2000, hvor vi afgjorde 129 sager. Dette er ikke et udtryk for manglende produktivitet, men derimod et udtryk for, at den pukkel, som i de foregående år havde samlet sig, nu er afviklet, og at vi i fremtiden vil afgøre et antal sager årligt, som stort set svarer til de sager, der er blevet anket året forinden.

sager

Det store antal sager som ankenævnet har afgjort i de foregående år har bevirket, at antallet af sager under anke til Sø- og Handelsretten samt Østre Landsret har været stigende. Da behandlingen hos de almindelige domstole oftest tager indtil flere år, har ankenævnet et øget arbejde i forbindelse med, at vi er indstævnet i disse sager.

Af nedennævnte tabel fremgår det, hvor stor en del af de af ankenævnet afgjorte sager, der er anket til henholdsvis Østre Landsret og Sø- og Handelsretten.

 

1999

2000

2001

Østre Landsret

Patenter, brugsmodeller, certifikater

 

7%

 

20%

 

20%

Sø- og Handelsretten

Varemærker, design

 

5%

 

10%

 

3%

 

Derudover har vi for første gang i flere år fået sager, der er blevet anket til Højesteret. To har ankenævnet selv anket, og en er blevet anket af modparten. Hvilke sager, det drejer sig om, kan ses på vores hjemmeside under appellerede sager.

Et ofte stillet spørgsmål er, hvor mange af de indbragte sager omgør ankenævnet. For år 2000 og 2001 fremgår tallene for de enkelte rettighedsområder i tabellen nedenfor. Omgørelsesprocenten er høj, men stabil. Når omgørelsesprocenten ligger så overraskende højt, skal det imidlertid bemærkes, at det navnlig er tvivlstilfældene, som forelægges ankenævnet.

2001 (2000)

Afgørelser

Heraf omgjort

Omgjorte sager i pct. af afgjorte sager

Patenter, brugsmodeller, certifikater

 

15 (15)

 

5 (4)

 

33 % (27%)

Design

7 (14)

2 (4)

28 % (29 %)

Varemærker

32 (59)

11 (23)

34 % (39 %)

 

I ovennævnte tal indgår ikke antallet af sager, som er tilbagetaget. Disse udgør en ikke uvæsentlig del af ankenævnets afsluttede sager. Sagerne bliver tilbagetaget på alle stadier i behandlingen, og ankenævnet oplever næsten ved hvert eneste møde, at en sag bortfalder, fordi klager trækker sagen. På dette tidspunkt er sagen færdigbehandlet af nævnets medlemmer, men kan parterne fx sameksistere, eller har ansøger ikke længere interesse i sagen, accepterer ankenævnet selvfølgelig dette.

Ankenævnet kan endelig meddele, at der i september 2002 vil blive afholdt Patentdommerkonference i København med deltagelse af patentdommere fra alle medlemslandene i den Europæiske Patentorganisation (EPO), ansøgerlandene til EU samt en række særligt inviterede lande. Ankenævnet står sammen med Patent- og Varemærkestyrelsen som værter for konferencen.

Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de sagkyndige og sekretariatet for deres gode arbejdsindsats i det forløbne år. 
 
Formand 
H.C. Thomsen
Næstformand
Michael Dorn

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top