Årsberetning for 2002

Ny bekendtgørelse

Efter at have været i kraft i knap ét år blev ankenævnets bekendtgørelse nr. 815 af 14. september 2001 erstattet af ny bekendtgørelse nr. 735 af 27. august 2002, som trådte i kraft den 1. oktober 2002. Med den nye bekendtgørelse udgik underskriftskravet. Det vil sige, at eventuelle klager og indlæg/svarskrift i klagesagerne kan indleveres på e-mail, pr. fax eller pr. brev. Det er ikke længere noget krav, at dokumenter skal indleves i papirform. Af hensyn til arbejdsbyrden i ankenævnets sekretariat henstilles det dog, at eventuelle klager og indlæg/svarskrift indleveres i to eksemplarer, såfremt de indleveres i papirform.

Der har ikke været behov for at ændre ved arbejdsgangen, som blev introduceret ved den forrige bekendtgørelse, da denne fungerer efter hensigten. Der er ligeledes ikke sket nogen forhøjelse af klagegebyrerne.

Bekendtgørelsen findes på ankenævnets hjemmeside.

11th European Patent Judges Symposium

Den 17. - 20. september 2002 havde ankenævnet i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen og den Europæiske Patentorganisation (EPO) æren af at være vært for afholdelsen af det 11. symposium for europæiske patent dommere. Symposiet finder sted hvert andet år, hvor patentdommere fra hele Europa deltager og debatterer udviklinger inden for praksis på patentområdet.

Symposiet blev afholdt i Industrien Hus, København, med knap 100 deltagere fra alle EPO-medlemslande, kandidatlande samt specielt inviterede - i alt ca. 30 lande, herunder også Japan, Hungarn, Slovakiet. På trods af en fyldt kalender havde Økonomi- og erhvervsministeren Bendt Bendtsen takket ja til at holde åbningstalen. Herudover talte bl.a. direktøren for Patent- og Varemærkestyrelsen Mogens Kring og vicedirektøren for EPOs afdeling DG3 Peter Messerli.

Emnerne for de faglige indlæg var den seneste udvikling på bioteknologiområdet, spørgsmålet om beskyttelse af et produkt via et fremgangsmådepatent samt forslaget om oprettelsen af et domstolssystem inden for EPO, den såkaldte Protocol on Litigation.

Symposiet blev meget vellykket og er efterfølgende blevet rost af deltagerne.

Hjemmesiden

Som det blev oplyst i årsberetningen for 2001 arbejdes der på at få lavet en egentlig database, som vil gøre det muligt for brugerne at foretage søgninger i ankenævnets afgørelse. Ankenævnet har tidligere fået stillet i udsigt, at der kan blive afsat ressourcer til dette i foråret 2003. Denne tidshorisont ser ud til at holde stik. Efter dannelsen af databasen skal ankenævnets afgørelser lægges ind i databasen, hvilket kan betyde at databasen først blive aktiv i løbet af juli måned 2003.

Sager

Ankenævnet har i år 2002 afholdt 16 møder. Yderligere to møder var planlagt, men blev aflyst p.g.a. tilbagetagelse kombineret med manglende sager.

Hertil kommer, at en del sager afgøres på skriftligt grundlag, og at nogle sager tilbagetages.

I år 2002 modtog ankenævnet 87 sager, hvoraf de 15 vedrørte patenter, brugsmodeller og DK/EP-patenter. Det var en samlet stigning på 10 i forhold til sagsantallet på 77 sager året før. På trods af denne forholdsvise store sagstilgang må den siges at være stabil.

Varemærkesager udgør ubetinget den største del af ankenævnssagerne. I 2002 indkom der 49, hvortil skal lægges 20 sager, som vedrørte internationale registreringer (Madrid Protocol-sager).

I 2002 traf ankenævnet afgørelse i 111 sager - en ganske behagelig stigning i forhold til 2001, hvor ankenævnet afgjorde 89, men dog ikke så mange som i 2000, hvor vi afgjorde 129 sager. Målsætningen for ankenævnet er, at der hvert år skal afsluttes flere sager end vi får ind tilgang. På denne måde forhindres en opbygning af en sagspukkel, som i de tidligere år har været en hæmsko for ankenævnet og givet anledning til kritik.

Af de afgjorte sager vedrørte 15 af dem patenter, brugsmodeller, lægemiddelcertifikater samt DK/EP-patenter. Varemærker tegnede sig for 73 afgjorte sager, Madrid Protocol-sager for 11 og fællesmærker for 3. De resterende 9 afgjorte sager vedrørte design/mønster.

Som sidste år fortsætter tendensen m.h.t. indbringelse af ankenævnets afgørelser for domstolene. Den høje frekvens på det tekniske område fortsætter og samtidigt er der sket en fordobling af antallet af varemærkesager (inkl. Madrid Protocol, fællesmærker og design), som bliver anket til domstolene i forhold til sidste år.

Af nedennævnte tabel fremgår det, hvor stor en del af de af ankenævnet afgjorte sager, der er anket til henholdsvis Østre Landsret og Sø- og Handelsretten.

 

1999

2000

2001

2002

Østre Landsret

Patenter, brugsmodeller, certifikater

 

7%

 

20%

 

20%

 

20%

Sø- og Handelsretten

Varemærker, design

 

5%

 

10%

 

3%

 

6%

I den sidste måned af 2002 traf Højesteret afgørelse i én af de varemærkesager, som blev indbragt i 2001. Ankenævnets kendelse var af Sø- og Handelsretten blevet omgjort, hvorefter ankenævnet ud fra en principielt betragtning valgte at anke Sø- og Handelsrettens afgørelse til Højesteret. Højesteret tilsluttede sig ankenævnets afgørelse og omgjorde hermed Sø- og Handelsrettens afgørelse. Der verserer endnu to sager for Højesteret og det er vides ikke, hvornår der bliver truffet afgørelse i disse. 

Det er muligt at følge med på vores hjemmeside hvilke sager, der bliver indbragt for domstolene.

I forhold til de sager, som bliver indbragt for ankenævnet, kan det være interessant at se på omgørelsesprocenten, dvs. i hvor mange tilfælde omgør ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse. For 2002 viser på to af områderne et fald i forhold til 2001. Da procentudregningen imidlertid sker på baggrund af forholdsvise lave tal, kan udsvinget imellem de to år ikke tages til indtægt for en ændring i ankenævnets vurdering af sagerne.

Nedenfor fremgår tallene for 2001 og 2002. I disse tal indgår ikke antallet af sager, som er tilbagetaget.

2002 (2001)

Afgørelser

Heraf omgjort

Omgjorte sager i pct. af afgjorte sager

Patenter, brugsmodeller, certifikater

 

9 (15)

 

2 (5)

 

22 % (33%)

Design

9 (7)

1 (5)

11 % (28 %)

Varemærker

53 (32)

18 (11)

30 % (34 %)

I 2002 udgjorde de tilbagetagne sager 27% af det samlede antal afsluttede sager. Det er således en forholdsvis stor del af ankenævnets sager, der afsluttes ved, at sagerne bliver tilbagetaget.

I henhold til § 14 i bekendtgørelsen om ankenævnet for patenter og varemærker afgør formanden om en tilbagekaldelse kan accepteres. Som udgangspunkt accepterer ankenævnet, at sager bliver tilbagekaldt. Dog kan der forekomme situationer, hvor sagen er så langt i behandlingen, at tilbagekaldelse må afvises. Det kan eksempelvis være i den situation, hvor sagen er færdigbehandlet og kun venter på endelige godkendelse inden den offentliggøres, sammenholdt med at tilbagekaldelsen ikke er velbegrundet. Ankenævnet henstiller til, at parterne ikke venter med at tilbage en sag til i sidste øjeblik, da de således løber den risiko, at der bliver afsagt en kendelse, som måske går dem imod. Alle sager er dog ikke ens og vil selvfølgeligt blive bedømt individuelt.

Slutteligt kan ankenævnet meddele, at ankenævnssekretariatet pr. 1. oktober 2002 blev beskåret med et halvt årsværk. Der er hermed ikke længere afsat tre årsværk men 2½ årsværk til sekretariatsbistand til ankenævnet. Sekretariatet har på denne baggrund gennemgået sine rutiner og rettet til, hvor det fandtes nødvendigt. Sekretariatet vil gøre sit yderste for at denne beskæring ikke skal få indvirkning på sagsbehandlingstiden.

Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de nuværende og afgåede sagkyndige og medarbejdere i sekretariatet for deres gode arbejdsindsats i det forløbne år. 

Formand 
H.C. Thomsen
Næstformand
Michael Dorn

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top