Årsberetning for 2003

Ankenævnets medlemmer:

Formand:
Landsretsdommer H.C. Thomsen
Blev cand.jur. i 1972 og har været ansat ved Østre Landsret siden 1994. Var i perioden 1987-1997 næstformand for ankenævnet og har siden 1997 været formand for ankenævnet. Fungerer herudover som censor ved Københavns Universitet og er medlem af Landsskatteretten.

Næstformand:
Landsretsdommer Michael Dorn
Blev cand.jur. i 1974 og har været ansat ved Østre Landsret siden 1996. Blev næstformand for ankenævnet i 1997.

Øvrige medlemmer:

Direktør Steffen Gulmann
Har gennem hele erhvervskarrieren beskæftiget sig med ledelse, der indebærer udvikling og beskyttelse af varemærker og designs. Siden 1985 direktør og bestyrelsesformand for 11Design (tidligere Eleven Danes), som blandt andet udvikler og designer varemærker. Er endvidere formand for Dansk Design Center, Kunstforeningen Gl. Strand og Dansk Varefakta Nævn. Medlem af ankenævnet siden september 1988.

Professor Arne Holm
Professor emeritus, dr. scient. Magisterkonferens med hovedfag i organisk kemi og bifag i uorganisk og fysisk kemi 1962. Dr. scient 1978 fra Københavns Universitet. Blev ansat som amanuensis ved Kemisk Laboratorium II, H.C. Ørsteds Instituttet, Københavns Universitet og udnævnt til lektor i 1965 og docent i 1989. Blev udnævnt til professor i organisk kemi ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1990 og var i denne stilling til pension ultimo 2000. Medlem af ankenævnet siden 1983.

Erhvervsjuridisk rådgiver, cand.jur. Finn Mikkelsen
Cand.jur. fra Københavns Universitet 1965, advokatbeskikkelse 1968, møderet for landsret 1969. MBA fra Stanford University 1971. Har siden da som advokat i større danske koncerner med udenlandske datterselskaber og fra 1996 i egen praksis været beskæftiget med erhvervsjura, herunder især køb og salg af virksomheder, immaterial-, markedsførings- og konkurrenceret samt selskabsret. Medlem af ankenævnet siden august 1988.

Professor Birger Lindberg Møller
Dr. scient. fra Københavns Universitet. Kom til KVL i 1984 og har siden 1989 været professor i Plantebiokemi på KVL. Blev endvidere i 1998 leder af Center for Molekylær Plantefysiology. Medlem af ankenævnet siden juli 1992.

Professor P. Terndrup Pedersen
Professor ved DTU og leder af Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion. Fik i 1969 en ph.d. fra DTU og var i 1971-72 forskningsassistent ved Dept. of Engineering and Applied Physics ved Harvard University, USA og i 1973 ved Det Norske Veritas, Oslo. Har siden 1973 været professor i styrke- og svingingsberegning af store sammensatte konstruktioner på DTU. Medlem af ankenævnet siden 1976.

Civilingeniør Flemming Stassen
Civilingeniør (svagstrømslinien) fra Danmarks Tekniske Højskole, 1983. Lektor ved Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet. Fagområde design og test af integrerede kredsløb. Medlem af ankenævnet siden juli 1999.

Lektor Ansgar Sørensen
Civilingeniør (kemi) fra Danmarks Tekniske Højskole, 1961. Teknisk licentiat fra Institut for kemiteknik, 1967 og lektor sammesteds fra 1970 til pension i 2001. Forskning og undervisning har ligget inden for hovedområderne: Kemiteknik med hovedvægt indenfor kemiteknisk apparatlære. Medlem af ankenævnet siden januar 1983.

Chefjurist J.C. Warnich-Hansen
Cand.jur. fra Københavns Universitet 1970. Herefter advokatfuldmægtig i Odense og advokat i 1973. Fra 1974 til pension i 2001 ansat som erhvervsjuridisk sagsbehandler i Industrirådet (senere fusioneret til Dansk Industri) med hovedarbejdsområder inden for immaterialret og konkurrenceret. Medlem af ankenævnet siden september 1988.

Her ud over er der i 2004 udnævnt 3 nye medlemmer:

Professor, dr. techn. Erik Bruun
Civilingeniør- og licentiatgraden i elektronik i henholdsvis 1974 og 1980 fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Blev i 2000 tildelt dr. techn. graden fra DTU. 1974-1980: Laboratoriet for Halvlederteknik ved DTU. 1980-1984: Chr. Rovsing A/S, som leder af afdelingen for anvendelsesspecifikke integrerede kredsløb. 1984-1989: Administrerende direktør for Danmos Microsystems ApS. 1889-: Professor i analog elektronik ved DTU og siden januar 2001 institutleder for Ørsted●DTU. Medlem af ankenævnet siden maj 2004.

Professor Kim Allan Dam-Johansen
1983: Civilingeniør (kemi); 1986-1990: Adjunkt ved Institut for Kemiteknik. 1987-: Leder af CHEC-forskningscenter (Combustion and Harmful Emission Control); 1990-1993: Lektor ved Institut for Kemiteknik, DTU; 1993-1996: Forskningsprofessor Ved Institut for Kemiteknik, DTU; 1996-: Professor ved Institut for Kemiteknik, DTU. 1998-99: Koncerndirektør (R&D) Hempel; 2000-: Institutleder, Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet. Medlem af ankenævnet siden maj 2004.

Professor Jens Schovsbo
Cand.jur. fra Københavns Universitet 1991, LL.M. fra University of Exeter, England 1991, ph.d. i 1995 fra Københavns Universitet og dr.jur. i 2001 fra samme universitet. Professor i immaterialret ved Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. Medlem af ankenævnet siden marts 2004

Medlemmer der er fratrådt:

Torben Laubst med udgangen af februar 2003.

Kontorchef Lars Herborg med udgangen af februar 2004.

Sager

Ankenævnet har i år 2003 afholdt 12 møder. Yderligere et møde var planlagt men blev aflyst, da sagerne blev taget tilbage.

Hertil kommer, at en del sager afgøres på skriftligt grundlag, og at nogle sager tilbagetages.

I år 2003 modtog ankenævnet 61 sager, hvoraf de 15 vedrørte det tekniske område fordelt som følger: 7 patentsager, 5 brugsmodelsager og 3 vedrørende DK/EP-patenter, hvilket var et samlet fald på 26 sager i forhold til sagsantallet på 87 sager året før. 

Varemærkesager udgør ubetinget den største del af ankenævnssagerne. I 2003 indkom der 29, hvortil skal lægges 15 sager, som vedrørte internationale registreringer (Madrid Protokol sager). Dette udgør et samlet fald på 25 varemærkesager i forhold til 2002. Endelig indkom der 2 sager vedrørende mønsterbeskyttelse/design.

I 2003 traf ankenævnet afgørelse i 77 sager, hvilket er et betydeligt fald i forhold til 2002, hvor ankenævnet afgjorde 111 sager. Målsætningen for ankenævnet er, at der hvert år skal afsluttes flere sager, end der kommer ind. På denne måde forhindres en opbygning af en sagspukkel, som i de tidligere år har været en hæmsko for ankenævnet og givet anledning til kritik. Ankenævnet har således opnået sit mål om at afgøre flere sager, end det får ind for året 2003. 


Af de afgjorte sager vedrørte 18 af dem patenter, brugsmodeller, lægemiddelcertifikater samt DK/EP-patenter. Varemærker tegnede sig for 39 afgjorte sager, Madrid Protokol sager for 18. Der var ingen afgørelser vedrørende fællesmærker. De resterende 2 afgjorte sager vedrørte design/mønster.

I 2003 blev 3 af ankenævnets afgørelser anket til Sø- og Handelsretten eller landsretten og 2 sager blev anket til højesteret.

Samtidig traf Sø- og Handelsretten og landsretten afgørelse i 18 sager, hvor Ankenævnet var part. Endvidere blev der indgået forlig i 3 sager i november måned. Disse sager er dog endnu ikke endeligt afsluttede. Endelig traf Højesteret afgørelse i 1 sag.

Der verserer således 13 sager ved Sø- og Handelsretten eller landsretten samt 2 sager for Højesteret. Det vides endnu ikke, hvornår der bliver truffet afgørelse i disse sager.

Af nedennævnte tabel fremgår det, hvor stor en del af de af ankenævnet afgjorte sager, der er anket til henholdsvis Østre Landsret og Sø- og Handelsretten.

 

1999

2000

2001

2002

2003

Østre Landsret

Patenter, brugsmodeller, certifikater

 

7%

 

20%

 

20%

 

20%

 

6%

Sø- og Handelsretten

Varemærker, design

 

5%

 

10%

 

3%

 

6%

 

3%

 
På ankenævnets hjemmeside www.pvanke.dk er det muligt at følge med i, hvilke sager der bliver indbragt for domstolene.

I forhold til de sager, som bliver indbragt for ankenævnet, kan det være interessant at se på omgørelsesprocenten, dvs. i hvor mange tilfælde omgør ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser. Som det ses af nedenstående tabel, er der sket et fald hvad angår mønsterbeskyttelse/design, mens der er sket en betydelig stigning for så vidt angår patenter, brugsmodeller og certifikater, mens udsvinget er knapt så stort med hensyn til varemærker. Da procentudregningen imidlertid sker på baggrund af forholdsvis få afgørelser, kan udsvinget imellem de to år ikke tages til indtægt som en ændring i ankenævnets vurdering af sagerne. 

Nedenfor fremgår tallene for 2002 og 2003. I disse tal indgår ikke antallet af sager, som er tilbagetaget.

2003 (2002)

Afgørelser

Heraf omgjort

Omgjorte sager i pct. af afgjorte sager

Patenter, brugsmodeller, certifikater

 

18 (9)

 

9 (2)

 

50 % (22%)

Design

2 (9)

0 (1)

0 % (11 %)

Varemærker (inkl. MP-reg. og fællesmærker)

57 (53)

22 (18)

39 % (30 %)

 
I 2003 udgjorde de tilbagetagne sager 9 % af det samlede antal afsluttede sager. Det er således en forholdsvis stor del af ankenævnets sager, der afsluttes ved, at sagerne bliver tilbagetaget. 

I henhold til § 14 i bekendtgørelsen om ankenævnet for patenter og varemærker afgør formanden, hvorvidt tilbagekaldelsen kan imødekommes. Som udgangspunkt accepterer ankenævnet, at sager bliver tilbagekaldt. Dog kan der forekomme situationer, hvor sagen er så langt i behandlingen, at tilbagekaldelse må afvises. Det kan eksempelvis være i den situation, hvor sagen er færdigbehandlet og kun venter på endelig godkendelse inden den offentliggøres, sammenholdt med at tilbagetagelsesbegæringen ikke er velbegrundet. Ankenævnet henstiller til, at parterne ikke venter med at tilbagetage en sag til sidste øjeblik, da de således løber den risiko, at der bliver afsagt en kendelse, som måske går dem imod. 

Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de nuværende og afgåede sagkyndige og medarbejdere i sekretariatet for deres gode arbejdsindsats i det forløbne år.

Formand 
H.C. Thomsen
Næstformand
Michael Dorn

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top