Årsberetning for 2005

Mindeord
Til minde om et højt skattet medlem af ankenævnet, vil vi gerne starte denne årsberetning med at omtale vores mangeårige kollega i ankenævnet chefjurist J.C. Warnich-Hansen. Det var med stor sorg, at vi i september måned 2005 modtog meddelelsen om, at J.C. Warnich-Hansen var afgået ved døden efter kort tids sygdom. Han havde på det tidspunkt været medlem af ankenævnet i 17 år. Han var en kompetent og pålidelig arbejdskraft og han vil blive savnet. Vores tanker går til de efterladte.

Fokus
Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ankenævnets afgørelser bliver offentliggjort på ankenævnets hjemmeside, hvor det også er muligt at finde dommene i de sager, som er blevet indbragt for domstolene. Se www.pvanke.dk.

Dommerkonference
Formanden og næstformanden deltog i det 4. varemærke og designdommermøde, som blev afholdt i Harmoniseringskontoret (varemærke og design), Alicante. Mødet bliver afholdt hvert andet år og denne gang fandt det sted den 29.-30. september 2005. For første gang var designemner på dagsordenen; ellers spændte emnerne fra absolutte registreringshindringer over forholdet mellem national og EU-lovgivning i relation til EF-varemærket og EF-design til piratkopiering i forhold til disse rettigheder.

Herudover deltog formanden og næstformanden i en international dommerkonference i Washington, DC, USA, i oktober 2005. Konferencen var arrangeret af Intellectual Property Owners Education Foundation og emnerne var fortrinsvis relateret til patentområdet. Eksempelvis var et af punkterne på dagsordenen et besøg til U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, hvor man fulgte proceduren i en patentsag.

Sager
I år 2005 modtog ankenævnet 58 sager, hvoraf de 5 vedrørte det tekniske område fordelt som følger: 3 patentsager, 1 lægemiddelcertifikatsag og 1 sag vedrørende DK/EP-patenter. Der indkom ingen sager vedrørende brugsmodel.

Varemærkesager udgør også i år ubetinget den største del af ankenævnssagerne. I 2005 indkom 29 sager, hvortil skal lægges 23 sager, som vedrørte internationale registreringer (Madrid Protokol sager). 2 af varemærkesagerne blev afvist. I den ene sag havde Patent- og Varemærkestyrelsen i forbindelse med et foreløbigt afslag fejlagtigt givet en ankevejledning med. I den anden sag havde mærkeindehaver fejlagtigt fået en ankevejledning i forbindelse med, at styrelsen slettede varemærket p.g.a. for sent indbetalt fornyelsesgebyr. Der kan ikke ankes i disse tilfælde, da der i varemærkeloven ikke er hjemmel til genoprettelse. Samlet set har der i 2005 været en stigning på 4 varemærkesager i forhold til 2004. Der indkom 1 anke vedrørende design.

I 2005 traf ankenævnet afgørelse i 51 sager. Målsætningen for ankenævnet er, at der hvert år skal afsluttes flere sager, end der kommer ind. På denne måde forhindres en opbygning af en sagspukkel, som i de tidligere år har været en hæmsko for ankenævnet og givet anledning til kritik. Grunden til at ankenævnet i 2005 ikke har kunnet afslutte flere sager end der er kommet ind er, at der ikke længere er en sagspukkel at tære af. Det er således ikke længere muligt at få flere sager ud, end der kommer ind. Ankenævnet er dog meget opmærksom på, at få alle sager behandlet med den fornødne hurtighed, således at der ikke opbygges en ny sagspukkel.

Af de afgjorte sager vedrørte 10 af dem patenter, brugsmodeller, samt DK/EP-patenter. Varemærker tegnede sig for 21 afgjorte sager, Madrid Protokol sager for 19. Der var ingen afgørelser vedrørende fællesmærker. Den sidste sag vedrørte design.

I 2005 blev 3 af ankenævnets afgørelser anket til Sø- og Handelsretten og 1 sag blev anket til højesteret. Der var ingen afgørelser, som blev anket til landsretten, hvilket betyder, at det var varemærkesagerne, som blev indbragt til domstolene i første instans og at ingen af patentsagerne gik videre i domstolssystemet. Sagen, der blev anket til Højesteret, var ligeledes en varemærkesag.

Samtidig afsluttede Sø- og Handelsretten 4 sager og landsretten 2 sager, hvor Ankenævnet var part. Heraf blev der indgået forlig i 2 sager og 1 blev hævet. Højesteret traf afgørelse i 2 sager, som begge vedrørte spørgsmålet om genoprettelse af tabte patentrettigheder – de såkaldte § 72-sager. I begge tilfælde var der tale om en stadfæstelse af landsrettens afgørelse, hvor ankenævnet havde fået medhold. Stadfæstelsen ved Højesteret medførte således, at ankenævnet blev frifundet.

Ved udgangen af 2005 verserede der 9 sager ved Sø- og Handelsretten, 4 sager ved landsretten samt 2 sager for Højesteret. Det vides endnu ikke, hvornår der bliver truffet afgørelse i disse sager.

Af nedennævnte tabel fremgår det, hvor stor en del af de af ankenævnet afgjorte sager, der er anket til henholdsvis Østre Landsret og Sø- og Handelsretten.

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Landsretten
Patenter, Brugsmodeller, Certifikater

20%

20%

20%

6%

4%

0%

Sø- og Handelsretten
Varemærker, Design

10%

3%

6%

3%

7%

6%

På ankenævnets hjemmeside www.pvanke.dk er det muligt at følge med i, hvilke sager der bliver indbragt for domstolene.

I forhold til de sager, som bliver indbragt for ankenævnet, kan det være interessant at se på omgørelsesprocenten, dvs. i hvor mange tilfælde omgør ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser. Som det ses af nedenstående tabel, er tallet uændret, hvad angår mønsterbeskyttelse/design, mens der er sket et betydeligt fald for så vidt angår patenter, brugsmodeller, certifikater samt varemærker. Da procentudregningen imidlertid sker på baggrund af forholdsvis få afgørelser, kan udsvinget imellem de to år ikke tages til indtægt som en ændring i ankenævnets vurdering af sagerne.

Nedenfor fremgår tallene for 2004 og 2005. I disse tal indgår ikke antallet af sager, som er tilbagetaget eller hvor afgørelsen lød på at sagen skulle sendes tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet behandling.

2005 (2004)

Afgørelser

Heraf omgjort

Omgjorte sager i pct. Af afgjorte sager

Patenter, brugsmodeller, certifikater

10 (13)

2 (0)

20 % (0 %)

Design

1 (1)

0 (0)

0 % (0 %)

Varemærker (inkl. MP-reg. og fællesmærker)

40 (55)

12 (14)

30 % (25 %)

I 2005 udgjorde de tilbagetagne sager 9 % af det samlede antal afsluttede sager. Der er således tale om en stigning i forhold til 2004, hvor de tilbagetagne sager udgjorde 6 % af det samlede antal afsluttede sager.

I henhold til § 14 i bekendtgørelsen om Ankenævnet for Patenter og Varemærker afgør formanden, hvorvidt tilbagekaldelsen kan imødekommes. Som udgangspunkt accepterer ankenævnet, at sager bliver tilbagekaldt. Dog kan der forekomme situationer, hvor sagen er så langt i behandlingen, at tilbagekaldelse må afvises. Det kan eksempelvis være i den situation, hvor sagen er færdigbehandlet og kun venter på endelig godkendelse inden den offentliggøres, sammenholdt med at tilbagetagelsesbegæringen ikke er velbegrundet. Ankenævnet henstiller, at parterne ikke venter med at tilbagetage en sag til sidste øjeblik, da de således løber den risiko, at der bliver afsagt en kendelse, som måske går dem imod.

Ankenævnet har i år 2005 afholdt 13 møder. Yderligere 4 møder var planlagt men blev aflyst, dels fordi sagerne blev taget tilbage og dels fordi der ikke var sager til at sætte på dagsordenen.

Hertil kommer, at en del sager afgøres på skriftligt grundlag, og at nogle sager tilbagetages. Samlet set bliver der afholdt mundtlig forhandling i ca. halvdelen af sagerne.

Lovgrundlaget for Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Reglerne om Ankenævnet for Patenter og Varemærker fremgår af bekendtgørelse nr. 735 af 27. august 2002 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Alle udgifter i forbindelse med nævnets virke afholdes umiddelbart af staten, som delvist får dækket disse udgifter af det gebyr, der opkræves af klageren for behandling af klagesagen.

Ankenævnets medlemmer
Ankenævnets medlemmer er udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren. Ved årets slutning havde ankenævnet følgende sammensætning:

  Formand:
H.C. Thomsen
 
Landsdommer
Næstformand:
Michael Dorn
 
Landsdommer

Medlemmer:
   
Erik Bruun   Professor, dr. techn.
Kim Allan Dam-Johansen   Professor, MSc. Chemical Engineering, ph.d.
Steffen Gulmann   Direktør, HD (afsætningsøkonomi)
Finn Mikkelsen   Erhvervsjuridisk rådgiver, cand.jur.
Birger Lindberg Møller   Professor, dr.scient.
P. Terndrup Pedersen   Professor, ph.d. civilingeniør
Jens Schovsbo   Professor, dr.jur.
Flemming Stassen   Civilingeniør
Ansgar Sørensen   Pensioneret Lektor i kemiteknik


Arne Holm, Professor, dr. scient. udtrådte af ankenævnet med udgangen af maj 2005.

Som tidligere omtalt var det med stor sorg og beklagelse, at vi modtog meddelelse om, at ankenævnsmedlem J.C. Warnich-Hansen i september 2005 efter kort tids sygdom afgik ved døden.

Afslutning
Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de nuværende og afgåede sagkyndige og medarbejdere i sekretariatet for deres gode arbejdsindsats i det forløbne år.

Formand                                                                 Næstformand

H.C. Thomsen                                                        Michael Dorn

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top