Årsberetning for 2006

Fokus
Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ankenævnets afgørelser bliver offentliggjort på ankenævnets hjemmeside, hvor det også er muligt at finde dommene i de sager, som er blevet indbragt for domstolene. Se www.pvanke.dk.

Rigsrevisionsrapporten
Ankenævnet var et blandt 6 klagenævn, der i foråret 2006 undergik en nærmere undersøgelse af Rigsrevisionen, som udmøntede sig i en Beretning om sagsbehand-lingstider i nævn under Økonomi- og Erhvervsministeriet og Transport- og Energiministeriet.

Der blev i foråret brugt mange ressourcer på at levere materiale til Rigsrevisionen samt efterfølgende på at kommentere på det indleverede materiale. Undersøgelsen blev foretaget på grundlag af en stikprøve på 30 sager med en overvægt af sager med en sagsbehandlingstid længere end den gennemsnitlige. Rigsrevisionen valgte at udtage stikprøven på denne måde for at kunne belyse områder, hvor sagsbehandlingen ville kunne forbedres.

Rapporten udmundede i en kritik fra Rigsrevisionens side omkring Ankenævnets tilrettelæggelse af sit arbejde. Overordnet set erkender Rigsrevisionen, at sagsbehand-lingstiden har været faldende gennem undersøgelsesperioden. Rigsrevisionen mener, at årsagen hertil skyldes et fald i antallet af sager. Rigsrevisionen har kritiseret, at den skriftlige nævnsvotering tager unødig lang tid, at der er liggetid i forbindelse med mødeberammelserne samt at tiden der medgår til at udarbejde den endelige kendelse bør nedbringes.

Ankenævnet har af egen drift undervejs i processen med udarbejdelsen af Rigsrevisions-rapporten indskærpet eksisterende og indført yderligere interne retningslinier for de forskellige trin i sagsbehandlingen, hvor det er fundet nødvendigt. Endvidere havde Ankenævnet allerede før Rigsrevisionens undersøgelse blev igangsat, påbegyndt et større projekt omkring en gennemgribende revision af sagsstøttesystemet for bedre at kunne styre sagsgangene under sagsbehandlingen.

Som resultat heraf kan det særligt nævnes:

  • At sekretariatet berammer sagerne til møder allerede, når sagen sendes til votering. På den måde undgås unødig liggetid i sagen fra endt votering til sagen behandles på et møde.
  • At sekretariatet har strammet op på frist-politikken. Det vil sige, at anmodninger om fristforlængelser kun imødekommes, hvis der er tungtvejende begrundelser, som ta-ler for en sådan fristforlængelse. Årsager som ferie og sygdom anses fx. ikke for at være tungtvejende.

Rapporten kan læses på: http://www.rigsrevisionen.dk/media(272,1030)/Beretning_om_sagsbehandlingstider_i_6_n%C3%A6vn.pdf

Dommerkonference
Formanden og næstformanden deltog i det 13. patentdommersymposium arrangeret af EPO på Thessaloniki, Grækenland i septembermåned.

På konferencen udtalte H.C. Thomsen følgende:
” Recent developments within the field of Patent Law in Denmark:

First of all, there has been a change in the examination practice in respect of Search Reports. Fur-thermore, Denmark has turned towards the Problem Solution Approach.

Regarding the Search Reports, the Danish practice so far has been to halt a search when the first hindrance is found. Thus, a full search is never carried out in the first instance. However, if the applicant overcomes the hindrance by changing the claims a further search is carried out. If a new obstacle is found the search stops again and the applicant is informed accordingly, and so forth. The change in the Danish practice has been instigated to provide for a full search like in EPO and to comply with the PCT requirements, thus providing a thorough and user-friendly report.

Concerning the Problem Solution Approach, Denmark has decided to adopt this principle to align itself with the practice of EPO. Thus, there are no doubts regarding how the inventive steps have been judged. So far Denmark has tended to look more at the means than the effect when establishing the closest known technique. Accordingly, Denmark has broadened the area of the prior art. This approach means that Denmark often has found combined cited references towards an invention and thus has been stricter in the assessment of the inventive step.

The abovementioned changes have primarily been made as a consequence of the creation of the Nor-dic Patent Institute (NPI).

NPI is an inter-governmental organisation established by Denmark, Norway and Iceland with an independent legal status. NPI will seek to become a PCT authority this year. NPI will carry out Search Reports for other patent offices. All case-handling work carried out by NPI is made accord-ingly to the PCT quality standards.

The institute is lead by a board that appoints a director. The director is responsible for the daily op-eration of the Institute. In performing its tasks, NPI uses administrative personnel and patent experts from the national PTOs in Denmark, Norway and Iceland. The personnel are used on a consultancy basis which means that NPI has full authority of instruction over the particular individuals during the period of contract.

The activities of NPI are financed by fees levied on work performed and the intention is that the budget must balance. It is foreseen that the NPI will start working in January 2008.”

Seminar
Endvidere deltog ankenævnsmedlem professor dr.jur. Jens Schovsbo i et dommerseminar for varemærke og design kyndige dommere fra Danmark, Sverige, Finland og Baltikum afholdt af OHIM i oktober måned. Seminaret havde til formål at sætte fokus på særlige problematikker i forbindelse med håndhævelse af EU varemærker og EU designs ved de nationale domstole. Seminaret blev afholdt for at skabe dialog på tværs af dom-stolen inden for EU.

Sager
I år 2006 modtog ankenævnet 60 sager, hvoraf de 14 vedrørte det tekniske område fordelt som følger: 6 patentsager, 1 lægemiddelcertifikatsag, 3 sager vedrørende DK/EP-patenter samt 4 sager vedrørende brugsmodeller.

Varemærkesager udgør også i år ubetinget den største del af ankenævnssagerne. I 2006 indkom 36 sager, hvortil skal lægges 10 sager, som vedrørte internationale registreringer (Madrid Protokol sager). Der indkom ingen anker vedrørende design.

I 2006 traf ankenævnet afgørelse i 66 sager. Målsætningen for ankenævnet er, at der hvert år skal afsluttes flere sager, end der kommer ind. På denne måde forhindres en opbygning af en sagspukkel. Ankenævnet har ikke nogen sagspukkel, men er meget opmærksom på, at få alle sager behandlet med den fornødne hurtighed, således at der ikke opbygges en sagspukkel.

 

 

Af de afgjorte sager vedrørte 6 af dem patenter, certifikater, samt DK/EP-patenter. Varemærker tegnede sig for 39 afgjorte sager, Madrid Protokol sager for 20. Der var ingen afgørelser vedrørende fællesmærker. Den sidste sag vedrørte design.

Som noget nyt medtages den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for henholdsvis varemærkesagerne og patentsagerne i årsberetningen. Gennemsnittet er beregnet på grundlag af datoen for hvornår en sag er modtaget i sekretariatet og datoen for afslutningen af sagen. Det vil sige datoen for hvornår kendelsen er afsagt eller sagen er afsluttet, hvis sagen er trukket tilbage.

Sagsbehandlingstid:

 

2006

Patentsager
(inkl. brugsmodeller, certifikater)

19,05 mdr.

Varemærker (inkl. MP-reg.,
Fællesmærker og Design

11,23 mdr.


I 2006 blev 7 af ankenævnets afgørelser anket til Sø- og Handelsretten, 2 blev anket til Østre Landsret og 1 sag blev anket til højesteret.
Samtidig afsluttede Sø- og Handelsretten 6 sager og landsretten 2 sager, hvor Ankenævnet var part. Højesteret traf afgørelse i 1 sag.

Ved udgangen af 2006 verserede der 9 sager ved Sø- og Handelsretten, 2 sager ved landsretten samt 2 sager for Højesteret. Det vides endnu ikke, hvornår der bliver truffet afgørelse i disse sager.

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor stor en del af de af ankenævnet afgjorte sager, der er anket til henholdsvis Østre Landsret og Sø- og Handelsretten.

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Landsretten
Patenter, Brugsmodeller, Certifikater

20%

20%

20%

6%

4%

0%

3%

Sø- og Handelsretten
Varemærker, Design

10%

3%

6%

3%

7%

6%

11%


På ankenævnets hjemmeside www.pvanke.dk er det muligt at følge med i, hvilke sager der bliver indbragt for domstolene.

I forhold til de sager, som bliver indbragt for ankenævnet, kan det være interessant at se på omgørelsesprocenten, dvs. i hvor mange tilfælde omgør ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser. Som det ses af nedenstående tabel, er der sket en væsentlig stigning, hvad angår mønsterbeskyttelse/design, mens der er sket en lille stigning for så vidt angår patenter, brugsmodeller, certifikater. Der er sket et lille fald i omgørelsesprocenten for så vidt angår varemærker. Da procentudregningen imidlertid sker på baggrund af forholdsvis få afgørelser, kan udsvinget imellem de to år ikke tages til indtægt for en ændring i ankenævnets vurdering af sagerne.

Nedenfor fremgår tallene for 2005 og 2006. I disse tal indgår ikke antallet af sager, som er tilbagetaget eller hvor afgørelsen lød på, at sagen skulle sendes tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet behandling.

2006
(2005)
Afgørelser Heraf omgjort

Omgjorte sager i pct. af afgjorte sager

Patenter, brugsmodeller, certifikater

6 (10)

2 (2)

33 % (20 %)

Design

1 (1)

1 (0)

100 % (0 %)

Varemærker (inkl. MP-reg. og fællesmærker)

59 (40)

16 (12)

27 % (30 %)


I 2006 udgjorde de tilbagetagne sager 9 % af det samlede antal afsluttede sager. Der er således tale om status quo i forhold til 2005.

I henhold til § 14 i bekendtgørelsen om Ankenævnet for Patenter og Varemærker afgør formanden, hvorvidt tilbagekaldelsen kan imødekommes. Som udgangspunkt accepterer ankenævnet, at sager bliver tilbagekaldt. Dog kan der forekomme situationer, hvor sagen er så langt i behandlingen, at tilbagekaldelse må afvises. Det kan eksempelvis være i den situation, hvor sagen er færdigbehandlet og kun venter på endelig godkendelse inden den offentliggøres, sammenholdt med at tilbagetagelsesbegæringen ikke er velbegrundet. Ankenævnet henstiller, at parterne ikke venter med at tilbagetage en sag til sidste øjeblik, da de således løber den risiko, at der bliver afsagt en kendelse, som måske går dem imod.

Ankenævnet har i år 2006 afholdt 16 møder. Yderligere 2 møder var planlagt men blev aflyst, dels fordi sagerne blev taget tilbage og dels fordi parterne ændrede mening og i stedet alene ønskede behandling på skriftligt grundlag.

Hertil kommer, at en del sager afgøres på skriftligt grundlag, og at nogle sager tilbagetages. Samlet set bliver der afholdt mundtlig forhandling i ca. halvdelen af sagerne.

Lovgrundlaget for Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Reglerne om Ankenævnet for Patenter og Varemærker fremgår af bekendtgørelse nr. 735 af 27. august 2002 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Alle udgifter i forbindelse med nævnets virke afholdes umiddelbart af staten, som delvist får dækket disse udgifter af det gebyr, der opkræves af klageren for behandling af klagesagen.

Ankenævnets medlemmer
Ankenævnets medlemmer er udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren. Ved årets slutning havde ankenævnet følgende sammensætning:

  Formand:
H.C. Thomsen
 
Landsdommer
Næstformand:
Michael Dorn
 
Landsdommer

Medlemmer:
   
Erik Bruun   Professor, dr. techn.
Kim Allan Dam-Johansen   Professor, MSc. Chemical Engineering, ph.d.
Steffen Gulmann   Direktør, HD (afsætningsøkonomi)
Finn Mikkelsen   Erhvervsjuridisk rådgiver, cand.jur.
Birger Lindberg Møller   Professor, dr.scient.
P. Terndrup Pedersen   Professor, ph.d. civilingeniør
Jens Schovsbo   Professor, dr.jur.
Flemming Stassen   Civilingeniør


Ansgar Sørensen udtrådte af ankenævnet med udgangen af september 2006.

Afslutning
Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de nuværende og afgåede sagkyndige og medarbejdere i sekretariatet for deres gode arbejdsindsats i det forløbne år.

Formand                                                                 Næstformand

H.C. Thomsen                                                        Michael Dorn

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top