Årsberetning for 2008

Nye ankenævnsmedlemmer
I 2008 blev der udnævnt 3 nye ankenævnsmedlemmer.

Pr. 1. januar 2008 blev henholdsvis lektor Hanne Kirk Deichmann, Erhvervsjuridisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og konsulent cand.jur.Sten Juul Petersen udnævnt til ankenævnsmedlemmer. Begge varetager ankesager vedrørende varemærker og design.
Lektor Hanne Kirk Deichmann blev cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1988 og opnåede advokatbeskikkelse i 1991. Hun var i perioden 1991-1997 bl.a. ekstern lektor og undervisningsassistent ved Aarhus Universitet samt Handelshøjskolen i Århus. I 2002 erhvervede hun phd-graden for sin afhandling Programkoncepter. Ophavsret til tv-formater. Siden 2005 har hun været lektor ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Hendes forskningsområde er immaterialret.

Konsulent Sten Juul Petersen er cand.jur. fra Københavns Universitet, 1972. Ansat i Trafikministeriet i 1972-1974 og herefter ansat i LEGO Gruppens juridiske afdeling 1974-2000 samt repræsentant i Dansk Industri. Siden 2000 selvstændig konsulent. Konsulent Sten Juul Petersen har gennem alle årene beskæftiget sig med immaterialretlige spørgsmål.

1. april 2008 blev direktør cand.jur. Lise Dybdahl-Müller udnævnt til ankenævnsmedlem. Hun varetager juridiske problemstillinger på de tekniske sager såsom patent, brugsmodel og certifikat sager. Lise Østerborg Dybdahl-Müller er cand.jur. fra Århus Universitet, 1972. Herefter har hun arbejdet i Patent- og Varemærkestyrelsen i perioden 1972-1992, hvor hun samtidig også har været formand for Landsbevillingsnævnet under Industriministeriet, 1986-1992, medlem af Tvangslicensnævnet under Kulturministeriet, 1987-1997 samt lektor i immaterialret og konkurrenceret ved Københavns Universitet, 1989-1992. Hun har senest arbejdet som direktør for Generaldirektorat 5, Juridiske og Internationale Anliggender ved European Patent Office (EPO), 1992-2008, hvorfra hun netop er pensioneret. Lise Dybdahl-Müller er bl.a. andet medforfatter til den kommenterede patentlov "Patentloven", og i 2008 er hendes "Europäisk Patent" udkommet i 3.udgave.

Sager
I år 2008 modtog ankenævnet 49 sager, hvoraf 26 vedrørte det tekniske område fordelt som følger: 15 patentsager, 6 sager vedrørende DK/EP-patenter samt 5 sager vedrørende brugsmodeller.

På varemærkeområdet indkom der 18 sager, hvortil skal lægges 4 sager, som vedrørte internationale registreringer (Madrid Protokol sager). Der indkom 1 anke vedrørende design.

I 2008 traf ankenævnet afgørelse i 48 sager. Målsætningen for ankenævnet er, at der skal være balance mellem antallet af indkomne sager og afsagte kendelser. På den måde forhindres, at der opbygges en sagspukkel. Ankenævnet er opmærksom på, at få sagerne ekspederet hurtigt gennem systemet, således at brugerne af ankenævnet kan få deres afgørelse uden unødig ventetid.

Af de afgjorte sager vedrørte 5 patenter, 1 certifikater, 5 brugsmodeller samt 5 DK/EP-patenter. Varemærker tegnede sig for 23 afgjorte sager, Madrid Protokol sager for 9. Der var ingen afgørelser vedrørende fællesmærker eller design.

Både brutto og netto sagsbehandlingstiden opgøres. Brutto sagsbehandlingstiden opgøres, som tiden fra en anke er modtaget af sekretariatet til datoen, hvor der er afsagt kendelse i sagen. Netto sagsbehandlingstiden er den tid, hvor sagen befinder sig til behandling i sekretariatet eller hos ankenævnsmedlemmerne, herunder ekspedition af post, votering, venten på mødeberammelse og udfærdigelse af kendelser.

Brutto Sagsbehandlingstid:

 

2006

2007

2008

Patentsager (incl. brugsmodeller, certifikater)

19,05 mdr.

9,22 mdr.

13,43 mdr.

Varemærker (inkl. MP-reg., fællesmærker og design)

11,23 mdr.

9,35 mdr.

10,07 mdr.

Netto sagsbehandlingstid:

 

2006

2007

2008

Patentsager (incl. brugsmodeller, certifikater)

Ej opgjort

7,04 mdr.

10,24 mdr.

Varemærker (inkl. MP-reg., fællesmærker og design)

Ej opgjort

4,87 mdr.

5,24 mdr.

Som det fremgår af ovenstående tabeller er både brutto- og nettosagsbehandlingstiden gået op i forhold til året før. På patent siden skyldes den øgede sagsbehandlingstid i overvejende grad, at der i 2008 er blevet afsluttet 3 yderst tunge patentsager. Herunder at der har været indhentet ekstern bistand, hvor det har været en krævende opgave at finde egnet uvildig bistand. Endvidere har ankenævnssekretariatet i 2008 alene været bemandet med 1 kontorfunktionær mod tidligere 2. Dette medfører alt andet lige, at der ikke er samme overlap ved sygdom og ferie.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen af ankesager på http://www.dkpto.dk/pvanke/indhold/sagsbehandling/

I 2008 blev 8 af ankenævnets afgørelser anket til byret eller Sø- og Handelsretten og 3 sager blev anket til Højesteret. Samtidig afsluttede Sø- og Handelsretten 5 sager og Højesteret traf afgørelse i 2 sager.

Ved udgangen af 2008 verserede der 11 sager ved byretterne eller Sø- og Handelsretten samt 3 sager for Højesteret. Det vides endnu ikke, hvornår der bliver truffet afgørelse i disse sager.

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor stor en del af de af ankenævnet afgjorte sager, der er indbragt for domstolene.

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Landsretten
Patenter, Brugsmodeller, Certifikater
20% 20% 20% 6% 4% 0% 3%
Sø- og Handelsretten
Varemærker, Design
10% 3% 6% 3% 7% 6% 11%


  2007 2008
Sø- og Handelsretten
Patenter, Brugsmodeller, Certifikater
0% 6%
Sø- og Handelsretten
Varemærker, Design
14% 22%

På ankenævnets hjemmeside www.pvanke.dk er det muligt at følge med i, hvilke sager der bliver indbragt for domstolene.

I forhold til de sager, som bliver indbragt for ankenævnet, kan det være interessant at se på omgørelsesprocenten, dvs. i hvor mange tilfælde omgør ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser. Som det ses af nedenstående tabel, er der sket en lille stigning i antallet af omgjorte patenter, brugsmodeller, certifikater, mens der er sket et lille fald i antallet af omgjorte varemærkesager. Da procentudregningen imidlertid sker på baggrund af forholdsvis få afgørelser, kan udsvinget imellem de to år ikke tages til indtægt for en ændring i ankenævnets vurdering af sagerne.

Nedenfor fremgår tallene for 2008 og 2007. I disse tal indgår ikke antallet af sager, som er tilbagetaget eller hvor afgørelsen lød på, at sagen skulle sendes tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet behandling.

2008
(2007)
Afgørelser Heraf omgjort

Omgjorte sager i pct. af afgjorte sager

Patenter, DK/EP brugsmodeller, certifikater 16 (11) 2 (1) 12 % (9 %)
Design 0 (1) 0 (1) - (100 %)
Varemærker (inkl. MP-reg. og fællesmærker) 32 (42) 5 (8) 16 % (19 %)

I 2008 blev der anmodet om tilbagetagning i 6 sager, hvilket er et fald på 3 sager i forhold til året før.

I henhold til § 14 i bekendtgørelsen om Ankenævnet for Patenter og Varemærker afgør formanden, hvorvidt tilbagekaldelsen kan imødekommes. Som udgangspunkt accepterer ankenævnet, at sager bliver tilbagekaldt. Dog kan der forekomme situationer, hvor sagen er så langt i behandlingen, at tilbagekaldelse må afvises. Det kan eksempelvis være i den situation, hvor sagen er færdigbehandlet og kun venter på endelig godkendelse inden den offentliggøres, sammenholdt med at tilbagetagelsesbegæringen ikke er velbegrundet. Ankenævnet henstiller, at parterne ikke venter med at tilbagetage en sag til sidste øjeblik, da de således løber den risiko, at der bliver afsagt en kendelse, som måske går dem imod.

Ankenævnet har i år 2008 afholdt 11 møder. Yderligere 3 møder var planlagt, men blev aflyst, da sagens parter meddelte, at de var forhindrede i at afholde møde.

Hertil kommer, at en del sager afgøres på skriftligt grundlag, og at nogle sager tilbagetages. Samlet set bliver der afholdt mundtlig forhandling i knap halvdelen af sagerne.

Lovgrundlaget for Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Reglerne om Ankenævnet for Patenter og Varemærker fremgår af bekendtgørelse nr. 735 af 27. august 2002 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Alle udgifter i forbindelse med nævnets virke afholdes umiddelbart af staten, som delvist får dækket disse udgifter af det gebyr, der opkræves af klageren for behandling af klagesagen.

Ankenævnets medlemmer
Ankenævnets medlemmer er udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren. Ved årets slutning havde ankenævnet følgende sammensætning:

  Formand:
H.C. Thomsen
   
Landsdommer
  Næstformand:
Michael Dorn
     
Landsdommer
 
Medlemmer:
       
  Erik Bruun       Professor, dr. techn.
  Kim Allan Dam-Johansen       Professor, MSc. Chemical Engineering, ph.d.
  Steffen Gulmann       Adjungeret professor CBS
  Birger Lindberg Møller       Professor, dr.scient.
  P. Terndrup Pedersen       Professor, ph.d. civilingeniør
  Jens Schovsbo       Professor, dr.jur.
  Flemming Stassen       Associate professor
  Hanne Kirk Deichmann       Lektor, cand.jur.
  Sten Juul Petersen       Konsulent, cand.jur.
  Lise Dybdahl-Müller       Direktør, cand.jur.

 

Afslutning
Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de nuværende og afgåede sagkyndige og medarbejderne i sekretariatet for deres gode arbejdsindsats i det forløbne år. En særlig tak skal lyde til kontorfuldmægtig Conni Adiv, som valgte at gå på pension ved udgangen af marts 2008 efter mere end 25 års virke i ankenævnets sekretariat.

H.Chr. Thomsen                                                     Michael Dorn

Formand                                                                 Næstformand

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top