Årsberetning for 2009

Ny ankenævnsbekendtgørelse

Ankenævnet for Patenter og Varemærker fik en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. oktober 2009 - BEK nr. 892 af 21/09/2009.

Der er ikke tale om større ændringer i forhold til den hidtil gældende bekendtgørelse. Der er lavet en opdatering af henvisningerne til relevant lovgivning, lov nr. 484 af 17/06/2008. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.) er blevet implementeret. Endvidere er det blevet præciseret, at udgangspunktet for sagsbehandlingen ved ankenævnet er skriftligt, men at formanden kan tillade, at der sker mundtlig forhandling efter anmodning, når sagens karakter vurderes at være særlig egnet hertil.

Genudnævnelse af ankenævnsmedlemmer
I 2009 blev 3 ankenævnsmedlemmer genudnævnt.

Pr. 1. marts 2009 blev Jens Schovsbo genudnævnt for en 5 årig periode. Dette skete i forbindelse med, at han vendte tilbage til ankenævnet efter endt orlov.

Pr. 1. maj 2009 blev Kim Dam Johansen og pr. 1. juni 2009 blev Flemming Stassen genudnævnt for en ny 5 årig periode.


Dommerkonference

Formand landsdommer H. Chr. Thomsen og næstformand landsdommer Michael Dorn deltog i en varemærkekonference i Alicante. Et af hovedpunkterne var den kriminelle udnyttelse af varemærkeretten og ophavsretten.


Sager
I år 2009 modtog ankenævnet 30 sager.


8 sager vedrørte det tekniske område og fordelte sig med 4 patentsager, 2 sager vedrørte DK/EP-patenter og 2 sager vedrørte certifikater. Der var ingen sager vedrørende brugsmodeller.

På varemærkeområdet indkom der 15 sager, hvortil skal lægges 7 sager, som vedrørte internationale registreringer (Madrid Protokol sager). Der indkom ingen ankesager vedrørende design.

I 2009 traf ankenævnet afgørelse i 43 sager. Målsætningen for ankenævnet er, at der skal være balance mellem antallet af indkomne sager og afsagte kendelser. På den måde forhindres, at der opbygges en sagspukkel. Ankenævnet er opmærksom på at få sagerne ekspederet hurtigt gennem systemet, således at brugerne af ankenævnet kan få deres afgørelse uden unødig ventetid.Af de afgjorte sager vedrørte 8 patenter, 7 certifikater, 3 brugsmodeller samt 4 DK/EP-patenter. Varemærker tegnede sig for 17 afgjorte sager, Madrid Protokol sager for 4. Der var ingen afgørelser vedrørende fællesmærker eller design.

Både brutto og netto sagsbehandlingstiden opgøres. Brutto sagsbehandlingstiden opgøres, som tiden fra en anke er modtaget af sekretariatet til datoen, hvor der er afsagt kendelse i sagen. Netto sagsbehandlingstiden er den tid, hvor sagen befinder sig til behandling i sekretariatet eller hos ankenævnsmedlemmerne, herunder ekspedition af post, votering, venten på mødeberammelse og udfærdigelse af kendelser.


Brutto Sagsbehandlingstid:

 

2006

2007

2008

2009

Patentsager (incl. brugsmodeller, certifikater)

19,05 mdr.

9,22 mdr.

13,43 mdr.

11,28 mdr.

Varemærker (inkl. MP-reg., fællesmærker og design)

11,23 mdr.

9,35 mdr.

10,07 mdr.

9,72 mdr.Netto sagsbehandlingstid:

 

2006

2007

2008

2009

Patentsager (incl. brugsmodeller, certifikater)

Ej opgjort

7,04 mdr.

10,24 mdr.

8,52 mdr.

Varemærker (inkl. MP-reg., fællesmærker og design)

Ej opgjort

4,87 mdr.

5,24 mdr.

5,50 mdr.

Som det fremgår af ovenstående tabeller er både brutto- og nettosagsbehandlingstiden gået ned i forhold til året før på nær netto sagsbehandlingstiden for varemærkesager. Her er der sket en minimal stigning.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen af ankesager på http://www.dkpto.dk/pvanke/indhold/sagsbehandling/

I 2009 blev 4 af ankenævnets afgørelser anket til byret eller Sø- og Handelsretten, og 3 sager blev anket til Højesteret. Samtidig afsluttede Sø- og Handelsretten 9 sager, hvoraf 2 blev hævet ved forlig. Højesteret traf afgørelse i 3 sager, hvoraf 1 blev hævet ved forlig.

Ved udgangen af 2009 verserede der 7 sager ved byretterne eller Sø- og Handelsretten, 1 sag ved Østre Landsret samt 3 sager for Højesteret. Det vides endnu ikke, hvornår der bliver truffet afgørelse i disse sager.

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor stor en del af de af ankenævnet afgjorte sager, der er indbragt for domstolene.

Før Domstolsreformen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Landsretten
Patenter, Brugsmodeller, Certifikater
20% 20% 20% 6% 4% 0% 3%
Sø- og Handelsretten
Varemærker, Design
10% 3% 6% 3% 7% 6% 11%Efter Domstolsreformen 2007

2008

2009

Sø- og Handelsretten
Patenter, Brugsmodeller, Certifikater

0%

6%

0%
Sø- og Handelsretten
Varemærker, Design

14%

22%

19%


På ankenævnets hjemmeside http://www.pvanke.dk/pvanke/indhold/appellerede_ankesager/ er det muligt at følge med i, hvilke sager der bliver indbragt for domstolene samt at læse dommene i de afgjorte sager.

I forhold til de sager, som bliver indbragt for ankenævnet, kan det være interessant at se på omgørelsesprocenten, dvs. i hvor mange tilfælde omgør ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser. Som det ses af nedenstående tabel, er der sket en lille stigning i antallet af omgjorte patenter, brugsmodeller, certifikater, mens der er sket et lille fald i antallet af omgjorte varemærkesager. Da procentudregningen imidlertid sker på baggrund af forholdsvis få afgørelser, kan udsvinget imellem de to år ikke tages til indtægt for en ændring i ankenævnets vurdering af sagerne.

Nedenfor fremgår tallene for 2009 og 2008. I disse tal indgår ikke antallet af sager, som er tilbagetaget eller hvor afgørelsen lød på, at sagen skulle sendes tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet behandling.

2009 (2008) Afgørelser Heraf omgjort Omgjorte sager i pct. af afgjorte sager
Patenter, DK/EP brugsmodeller, certifikater 22 (16) 2 (2) 9 %(12 %)
Design 0 (0) 0 (0) - (-)
Varemærker (inkl. MP-reg. og fællesmærker) 21 (32) 7 (5) 33% (16 %)I 2009 blev der anmodet om tilbagetagning i 12 sager, hvilket er en stigning på 6 sager i forhold til året før.

I henhold til § 14 i bekendtgørelsen om Ankenævnet for Patenter og Varemærker afgør formanden, hvorvidt tilbagekaldelsen kan imødekommes. Som udgangspunkt accepterer ankenævnet, at sager bliver tilbagekaldt. Dog kan der forekomme situationer, hvor sagen er så langt i behandlingen, at tilbagekaldelse må afvises. Det kan eksempelvis være i den situation, hvor sagen er færdigbehandlet og kun venter på endelig godkendelse inden den offentliggøres, sammenholdt med at tilbagetagelsesbegæringen ikke er velbegrundet. Ankenævnet henstiller, at parterne ikke venter med at tilbagetage en sag til sidste øjeblik, da de således løber den risiko, at der bliver afsagt en kendelse, som måske går dem imod.

Ankenævnet har i år 2009 afholdt 12 møder. Yderligere 7 møder var planlagt, men blev aflyst, da sagens parter meddelte, at de var forhindrede i at afholde møde.

Hertil kommer, at en del sager afgøres på skriftligt grundlag, og at nogle sager tilbagetages. Samlet set bliver der afholdt mundtlig forhandling i knap halvdelen af sagerne.

Lovgrundlaget for Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Reglerne om Ankenævnet for Patenter og Varemærker fremgår af bekendtgørelse nr. 892 af 21/09/2009.

Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Alle udgifter i forbindelse med nævnets virke afholdes umiddelbart af staten, som delvist får dækket disse udgifter af det gebyr, der opkræves af klageren for behandling af klagesagen.

Ankenævnets medlemmer
Ankenævnets medlemmer er udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren. Ved årets slutning havde ankenævnet følgende sammensætning:

 

  Formand:
H.C. Thomsen
   
Landsdommer
  Næstformand:
Michael Dorn
     
Landsdommer
 
Medlemmer:
       
  Kim Allan Dam-Johansen       Professor, MSc. Chemical Engineering, ph.d.
  Steffen Gulmann       Adjungeret professor CBS
  Birger Lindberg Møller       Professor, dr.scient.
  P. Terndrup Pedersen       Professor, ph.d. civilingeniør
  Jens Schovsbo       Professor, dr.jur.
  Flemming Stassen       Associate professor
  Hanne Kirk Deichmann       Lektor, cand.jur.
  Sten Juul Petersen       Konsulent, cand.jur.
  Lise Dybdahl-Müller       Direktør, cand.jur.

 

Afslutning
Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de nuværende og afgåede sagkyndige og medarbejderne i sekretariatet for deres gode arbejdsindsats i det forløbne år. En særlig tak skal lyde til kontorfuldmægtig Lone Fenger, som valgte at gå på efterløn ved udgangen af maj 2009.

Hans Chr. Thomsen                                           Michael Dorn
Formand                                                            NæstformandBesøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top