Årsberetning 2010

Ændringer i sammensætningen af ankenævnet

Erhvervs- og Økonomiministeren udnævnte pr. 1. august 2010 ingeniørdocent Peder Klit som nyt ankenævnsmedlem for en 5-årig periode. Ingeniørdocent Peder Klit er ekspert i maskinelementer og maskinkonstruktion. Han har været ansat ved DTU siden 1984 og siden 1997 ved Institut for Mekanisk Teknologi.

Professor Birger Lindberg Møller blev genudnævnt som ankenævnsmedlem pr. 1. december 2010 for en 5-årig periode. Professor Birger Lindberg Møller er ansat ved Institut for Plantebiologi og Bioteknologi/Sektion for Plantebiokemi, Københavns Universitet.

 

Professor Preben Terndrup Pedersen ophørte efter eget ønske sit virke som medlem af ankenævnet med udgangen af oktober 2010 i forbindelse med, at han gik på pension fra sit hovederhverv som professor ved DTU.

 

Dommerseminar

Formandskabet deltog fra 14.-18. september 2010 i EPO’s 15. European Patent Judges’ Symposium, som blev afholdt i Lissabon. På programmet var bl.a. emner som ”The judicial system in Europe”, Rules of Procedure before the Proposed European and EU Patents Court”, ”Exclusions from patentability with special focus in the medical field” samt ”Patentability of Computer Implemented Inventions”.

 

Sager

I år 2010 modtog ankenævnet 44 sager.

10 sager vedrørte det tekniske område og fordelte sig således: 3 patentsager, 6 sager vedrørte DK/EP-patenter og 1 brugsmodel. Der var ingen certifikatsager.

På varemærkeområdet indkom der 30 sager, hvortil skal lægges 4 sager, som vedrørte internationale registreringer (Madrid Protokol sager). Der indkom ingen ankesager vedrørende design.

I 2010 traf ankenævnet afgørelse i 37 sager. Målsætningen for ankenævnet er, at der skal være balance mellem antallet af indkomne sager og afsagte kendelser. På den måde forhindres, at der opbygges en sagspukkel. Ankenævnet er opmærksom på at få sagerne ekspederet hurtigt gennem systemet, således at brugerne af ankenævnet kan få deres afgørelse uden unødig ventetid.


Af de afgjorte sager vedrørte 3 patenter, 2 certifikater samt 4 DK/EP-patenter. Varemærker tegnede sig for 21 afgjorte sager og Madrid Protokol sager for 7. Der var ingen afgørelser vedrørende fællesmærker eller design.

Både brutto- og nettosagsbehandlingstiden opgøres. Bruttosagsbehandlingstiden opgøres, som tiden fra en anke er modtaget af sekretariatet til datoen, hvor der er afsagt kendelse i sagen. Nettosagsbehandlingstiden er den tid, hvor sagen befinder sig til behandling i sekretariatet eller hos ankenævnsmedlemmerne, herunder ekspedition af post, votering, venten på mødeberammelse og udfærdigelse af kendelse.

Bruttosagsbehandlingstid:

 

2006

2007

2008

2009

2010

Patentsager (inkl. brugsmodeller, certifikater)

19,05 mdr.

9,22 mdr.

13,43 mdr.

11,28 mdr.

13,22

Varemærker (inkl. MP-reg., fællesmærker og design)

11,23 mdr.

9,35 mdr.

10,07 mdr.

9,72 mdr.

6,54


Nettosagsbehandlingstid:

 

2006

2007

2008

2009

2010

Patentsager (inkl. brugsmodeller, certifikater)

Ej opgjort

7,04 mdr.

10,24 mdr.

8,52 mdr.

7,23

Varemærker (inkl. MP-reg., fællesmærker og design)

Ej opgjort

4,87 mdr.

5,24 mdr.

5,50 mdr.

2,53

 

Som det fremgår af ovenstående tabeller er både brutto- og nettosagsbehandlingstiden gået ned i forhold til året før på nær bruttosagsbehandlingstiden for patentsager. Her er der sket en stigning.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen af ankesager på http://www.dkpto.dk/pvanke/indhold/sagsbehandling/

I 2010 blev 6 af ankenævnets afgørelser anket til byret eller Sø- og Handelsretten, og 2 sager blev anket til Højesteret. Samtidig afsluttede Sø- og Handelsretten 6 sager, hvoraf 3 blev hævet af sagsøger. Herudover stadfæstede SH 1 sag og omgjorde 2 sager. Højesteret traf afgørelse i 3 sager, hvoraf 2 blev hævet ved forlig. 1 sag blev omgjort.

Ved udgangen af 2010 verserede der 9 sager ved byretterne eller Sø- og Handelsretten, 0 sag ved Østre Landsret samt 2 sager for Højesteret. Det vides endnu ikke, hvornår der bliver truffet afgørelse i disse sager.

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor stor en del af de af ankenævnet afgjorte sager, der er indbragt for domstolene.

Før Domstolsreformen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Landsretten
Patenter, Brugsmodeller, Certifikater

20%

20%

20%

6%

4%

0%

3%

Sø- og Handelsretten
Varemærke, Design

10%

3%

6%

3%

7%

6%

11%

 

 

Efter Domstolsreformen

2007

2008

2009

2010

Sø- og Handelsretten

Patenter, brugsmodeller, Certifikater

0 %

6 %

0 %

11 %

Sø- og Handelsretten

Varemærke, Design

14 %

22 %

19 %

18 %

 

På ankenævnets hjemmeside http://www.pvanke.dk/pvanke/indhold/appellerede_ankesager/ er det muligt at følge med i, hvilke sager der bliver indbragt for domstolene samt at læse dommene i de afgjorte sager.

I forhold til de sager, som bliver indbragt for ankenævnet, kan det være interessant at se på omgørelsesprocenten, dvs. i hvor mange tilfælde omgør ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser. Som det ses af nedenstående tabel, er der sket en lille stigning i antallet af omgjorte patenter, brugsmodeller, certifikater, mens der er sket et lille fald i antallet af omgjorte varemærkesager. Da procentudregningen imidlertid sker på baggrund af forholdsvis få afgørelser, kan udsvinget imellem de to år ikke tages til indtægt for en ændring i ankenævnets vurdering af sagerne.

Nedenfor fremgår tallene for 2010 og 2009. I disse tal indgår ikke antallet af sager, som er tilbagetaget eller hvor afgørelsen lød på, at sagen skulle sendes tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet behandling.

2010 (2009)

Afgørelser

Heraf omgjort

Omgjorte sager i pct. af afgjorte sager

Patenter, DK/EP brugsmodeller, certifikater

9 (22)

3 (2)

33 % (9 %)

Design

0 (0)

0 (0)

- (-)

Varemærker (inkl. MP-reg. og fællesmærker)

26 (21)

6 (7)

21 % (33%)I 2010 blev der anmodet om tilbagetagning i 5 sager (i 2009 blev der anmodet om tilbagetagning i 12 sager), hvilket er et fald på 7 sager i forhold til året før.

I henhold til § 14 i bekendtgørelsen om Ankenævnet for Patenter og Varemærker afgør formanden, hvorvidt tilbagekaldelsen kan imødekommes. Som udgangspunkt accepterer ankenævnet, at sager bliver tilbagekaldt. Dog kan der forekomme situationer, hvor sagen er så langt i behandlingen, at tilbagekaldelse må afvises. Det kan eksempelvis være i den situation, hvor sagen er færdigbehandlet og kun venter på endelig godkendelse inden den offentliggøres, sammenholdt med at tilbagetagelsesbegæringen ikke er velbegrundet. Ankenævnet henstiller, at parterne ikke venter med at tilbagetage en sag til sidste øjeblik, da de således løber den risiko, at der bliver afsagt en kendelse, som måske går dem imod.

Ankenævnet har i år 2010 afholdt 4 møder. Yderligere 8 møder var planlagt, men blev aflyst, da der ikke viste sig behov for at afholde disse møder.

Hertil kommer, at en del sager afgøres på skriftligt grundlag, og at nogle sager tilbagetages.

Ankenævnets medlemmer
Ankenævnets medlemmer er udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren. Ved årets slutning havde ankenævnet følgende sammensætning:

 

 

Formand:
H.C. Thomsen

 

 


Landsdommer

 

Næstformand:
Michael Dorn

 

 

 


Landsdommer

 


Medlemmer:

 

 

 

 

 

Kim Allan Dam-Johansen

 

 

 

Professor, MSc. Chemical Engineering, ph.d.

 

Steffen Gulmann

 

 

 

Adjungeret professor CBS

 

Birger Lindberg Møller

 

 

 

Professor, dr.scient.

 

Peder Klit

 

 

 

Ingeniørdocent

 

Jens Schovsbo

 

 

 

Professor, dr.jur.

 

Flemming Stassen

 

 

 

Associate professor

 

Hanne Kirk Deichmann

 

 

 

Lektor, cand.jur.

 

Sten Juul Petersen

 

 

 

Konsulent, cand.jur.

 

Lise Dybdahl-Müller

 

 

 

Direktør, cand.jur.

 

Afslutning
Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de nuværende og afgåede sagkyndige og medarbejderne i sekretariatet for deres gode arbejdsindsats i det forløbne år.

En særlig tak skal lyde til professor Preben Terndrup Pedersen, som valgte at stoppe sit hverv i ankenævnet med udgangen af oktober 2010 i forbindelse med at han gik på pension. Preben Terndrup Pedersen har været medlem af ankenævnet siden 1976 og har gennem alle årene ydet en uvurderlig indsats i nævnet.

 

Hans Chr. Thomsen                                           Michael Dorn
Formand                                                            Næstformand

 

  

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top