Årsberetning 2011

Servicemål

Ankenævnet har i 2011 fastsat servicemål for sagsbehandlingen, som opgøres hvert halve år. Det vil sige pr. 1. januar og pr. 1. juli. Servicemål og opfyldelsen heraf offentliggøres på Ankenævnets hjemmeside.

Servicemålene er defineret som følger:

Servicemål

50 % af de tekniske sager (patent og brugsmodel sager) er behandlet indenfor 12 måneder

80 % af varemærke og design sagerne er behandlet inden for 8 måneder

Målene er fastsat ud fra flere hensyn, herunder, at der er tale om relativt få sager, hvorfor der ikke skal meget til, før der kommer store statistiske udsving samt at Ankenævnet lægger vægt på at træffe sine afgørelser så hurtigt som muligt. Men accepterer også, at såfremt parterne i en given sag ønsker sagen sat i bero i en periode for at forhandle eller indhente yderligere dokumentation til brug for sagen så kan sådanne anmodninger efter en konkret vurdering imødekommes.

I 2010 opfyldet ankenævnet servicemålene fuldt ud. I 2011 opfyldte ankenævnet målene for de tekniske sager med 86 %, men ikke på varemærkesiden hvor kun 68 % af sagerne var behandlet inden for 8 måneder. 80 % af varemærkesagerne var behandlet inden for 8,28 måneder.

Møder

Ved ændringen af Ankenævnsbekendtgørelsen som trådte i kraft 1. oktober 2009, blev der bl.a. strammet op på omfanget af mundtlige forhandlinger. Denne stramning er særligt slået igennem i 2011. Der var i 2011 planlagt 7 møder, men alene 3 blev gennemført, da der ikke var sager til flere møder.

Som konsekvens heraf har ankenævnet ikke lavet mødekalender for 2012, men berammer møder efter behov. Alle møder vil fortsat fremgå på ankenævnet hjemmeside.

Sager

I år 2011 modtog ankenævnet 40 sager.

9 sager vedrørte det tekniske område og fordelte sig således: 6 patentsager, 2 sager vedrørte DK/EP-patenter og 1 brugsmodel. Der var ingen certifikatsager.

På varemærkeområdet indkom der 25 sager, hvortil skal lægges 6 sager, som vedrørte internationale registreringer (Madrid Protokol sager). Der indkom ingen ankesager vedrørende design.

I 2011 traf ankenævnet afgørelse i 28 sager. Målsætningen for ankenævnet er, at der skal være balance mellem antallet af indkomne sager og afsagte kendelser. På den måde forhindres, at der opbygges en sagspukkel. Ankenævnet er opmærksom på at få sagerne ekspederet hurtigt gennem systemet, således at brugerne af ankenævnet kan få deres afgørelse uden unødig ventetid.


Af de afgjorte sager vedrørte 3 patenter, 1 brugsmodeller, samt 1 DK/EP-patenter. Varemærker tegnede sig for 19 afgjorte sager og Madrid Protokol sager for 4. Der var ingen afgørelser vedrørende fællesmærker eller design.

Både brutto- og nettosagsbehandlingstiden opgøres. Bruttosagsbehandlingstiden opgøres, som tiden fra en anke er modtaget af sekretariatet til datoen, hvor der er afsagt kendelse i sagen. Nettosagsbehandlingstiden er den tid, hvor sagen befinder sig til behandling i sekretariatet eller hos ankenævnsmedlemmerne, herunder ekspedition af post, votering, venten på mødeberammelse og udfærdigelse af kendelse.

Bruttosagsbehandlingstid:

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Patentsager (inkl. brugsmodeller, certifikater)

19,05 mdr.

9,22 mdr.

13,43 mdr.

11,28 mdr.

13,22

8,19

Varemærker (inkl. MP-reg., fællesmærker og design)

11,23 mdr.

9,35 mdr.

10,07 mdr.

9,72 mdr.

6,54

7,72


Nettosagsbehandlingstid:

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Patentsager (inkl. brugsmodeller, certifikater)

Ej opgjort

7,04 mdr.

10,24 mdr.

8,52 mdr.

7,23

7,11

Varemærker (inkl. MP-reg., fællesmærker og design)

Ej opgjort

4,87 mdr.

5,24 mdr.

5,50 mdr.

2,53

2,8

 

Som det fremgår af ovenstående tabeller er både brutto- og nettosagsbehandlingstiden gået ned i forhold til 2010 for så vidt angår patentsagerne, mens sagsbehandlingstiden er gået lidt op for så vidt angår varemærkesagerne.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen af ankesager på http://www.dkpto.dk/pvanke/indhold/sagsbehandling/

I 2011 blev 4 af ankenævnets afgørelser anket til byret eller Sø- og Handelsretten, og 1 sag blev anket til Højesteret. Samtidig afsluttede Sø- og Handelsretten 5 sager, hvoraf 3 blev hævet af sagsøger. Herudover stadfæstede Sø- og Handelsretten 2 sager. Der blev ikke afsluttet nogen sager ved Højesteret.

Ved udgangen af 2011verserede der 8 sager ved byretterne eller Sø- og Handelsretten, 0 sager ved Østre Landsret samt 3 sager for Højesteret. Det vides endnu ikke, hvornår der bliver truffet afgørelse i disse sager.

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor stor en del af de af ankenævnet afgjorte sager, der er indbragt for domstolene.

Før Domstolsreformen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Landsretten
Patenter, Brugsmodeller, Certifikater

20%

20%

20%

6%

4%

0%

3%

Sø- og Handelsretten
Varemærke, Design

10%

3%

6%

3%

7%

6%

11%

 

 

Efter Domstolsreformen

2007

2008

2009

2010

2011

Sø- og Handelsretten

Patenter, brugsmodeller, Certifikater

0 %

6 %

0 %

11 %

4 %

Sø- og Handelsretten

Varemærke, Design

14 %

22 %

19 %

18 %

11 %

 

På ankenævnets hjemmeside http://www.pvanke.dk/pvanke/indhold/appellerede_ankesager/ er det muligt at følge med i, hvilke sager der bliver indbragt for domstolene samt at læse dommene i de afgjorte sager.

I 2011 afsluttede Sø- og Handelsretten 5 sager, hvor Ankenævnet var indstævnet. 3 sager blev hævet efter forlig. Ankenævnet blev frifundet i de 2 øvrige sager.

Der blev ikke afsluttet nogen sager ved Højesteret

I forhold til de sager, som bliver indbragt for ankenævnet, kan det være interessant at se på omgørelsesprocenten, dvs. i hvor mange tilfælde omgør ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser. Som det ses af nedenstående tabel, er der sket en lille stigning i antallet af omgjorte patenter, brugsmodeller, certifikater, mens der er sket et lille fald i antallet af omgjorte varemærkesager. Da procentudregningen imidlertid sker på baggrund af forholdsvis få afgørelser, kan udsvinget imellem de to år ikke tages til indtægt for en ændring i ankenævnets vurdering af sagerne.

Nedenfor fremgår tallene for 2011 og 2010. I disse tal indgår ikke antallet af sager, som er tilbagetaget eller hvor afgørelsen lød på, at sagen skulle sendes tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet behandling.

2011 (2010)

Afgørelser

Heraf omgjort

Omgjorte sager i pct. af afgjorte sager

Patenter, DK/EP brugsmodeller, certifikater

3 (9)

0 (3)

0 % (33 %)

Design

0 (0)

0 (0)

- (-)

Varemærker (inkl. MP-reg. og fællesmærker)

23 (26)

8 (6)

35 % (21 %)I 2011 blev der anmodet om tilbagetagning i 2 sager, hvilket er et fald på 3 sager i forhold til året før. Endvidere blev 2 sager afsluttet før det blev truffet afgørelse, idet den omtvistede rettighed af anden årsag bortfald.

I henhold til § 14 i bekendtgørelsen om Ankenævnet for Patenter og Varemærker afgør formanden, hvorvidt tilbagekaldelsen kan imødekommes. Som udgangspunkt accepterer ankenævnet, at sager bliver tilbagekaldt. Dog kan der forekomme situationer, hvor sagen er så langt i behandlingen, at tilbagekaldelse må afvises. Det kan eksempelvis være i den situation, hvor sagen er færdigbehandlet og kun venter på endelig godkendelse inden den offentliggøres, sammenholdt med at tilbagetagelsesbegæringen ikke er velbegrundet. Ankenævnet henstiller, at parterne ikke venter med at tilbagetage en sag til sidste øjeblik, da de således løber den risiko, at der bliver afsagt en kendelse, som måske går dem imod.

Ankenævnet har i år 2011 afholdt 3 møder. Yderligere 4 møder var planlagt, men blev aflyst, da der ikke viste sig behov for at afholde disse møder.

Hertil kommer, at en del sager afgøres på skriftligt grundlag, og at nogle sager tilbagetages.

Ankenævnets medlemmer
Ankenævnets medlemmer er udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren. Ved årets slutning havde ankenævnet følgende sammensætning:

 

 

Formand:
H.C. Thomsen

 

 

 


Landsdommer

 

Næstformand:
Michael Dorn

 

 

 


Landsdommer

 


Medlemmer:

 

 

 

 

 

Kim Allan Dam-Johansen

 

 

 

Professor, MSc. Chemical Engineering, ph.d.

 

Steffen Gulmann

 

 

 

Adjungeret professor CBS

 

Birger Lindberg Møller

 

 

 

Professor, dr.scient.

 

Peder Klit

 

 

 

Ingeniørdocent

 

Jens Schovsbo

 

 

 

Professor, dr.jur.

 

Flemming Stassen

 

 

 

Associate professor

 

Hanne Kirk Deichmann

 

 

 

Lektor, cand.jur.

 

Sten Juul Petersen

 

 

 

Konsulent, cand.jur.

 

Lise Dybdahl-Müller

 

 

 

Direktør, cand.jur.

 

Afslutning
Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de sagkyndige medlemmer og medarbejderne i sekretariatet for deres gode arbejdsindsats i det forløbne år.

 

Hans Chr. Thomsen                                           Michael Dorn
Formand                                                            Næstformand

 

 

  

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top