Om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Ankenævnet for Patent og Varemærker har til opgave at behandle klager over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser.

Nævnet består af indtil 18 medlemmer, der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren for 5 år ad gangen. Formanden og ét andet medlem skal opfylde betingelserne for at kunne beskikkes som landsdommer, mens de øvrige medlemmer skal besidde den bedst mulige sagkundskab inden for de områder, der er henlagt under ankenævnets kompetence.

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top