Årsberetning for 2004

Fokus
Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ankenævnet er startet med at lægge dommene i de sager, som er indbragt for domstolene, på ankenævnets hjemmeside. Dette sker som en udvidelse af den allerede eksisterende liste over sager, som er indbragt for domstolene. Se www.pvanke.dk.

Dommerkonference
Formanden og næstformanden deltog i det 12. patentdommermøde, som blev afholdt i Bruxelles.

Sager
I år 2004 modtog ankenævnet 53 sager, hvoraf de 5 vedrørte det tekniske område fordelt som følger: 3 patentsager, 1 brugsmodelsag og 1 sag vedrørende DK/EP-patenter.

Varemærkesager udgør ubetinget den største del af ankenævnssagerne. I 2004 indkom der 30, hvortil skal lægges 18 sager, som vedrørte internationale registreringer (Madrid Protokol sager). Dette udgør en samlet stigning på 4 varemærkesager i forhold til 2003. Der indkom ingen sager vedrørende mønsterbeskyttelse/design.

I 2004 traf ankenævnet afgørelse i 69 sager. Målsætningen for ankenævnet er, at der hvert år skal afsluttes flere sager, end der kommer ind. På denne måde forhindres en opbygning af en sagspukkel, som i de tidligere år har været en hæmsko for ankenævnet og givet anledning til kritik. Ankenævnet har således opnået sit mål om at afgøre flere sager, end det fik ind for året 2004. Ankenævnet er nu i den situation, at der ikke længere er nogen sagspukkel. Nævnet fokuserer derfor fremover på, at der holdes et flow i de verserende sager, således at der ikke ophober sig en sagspukkel.

Af de afgjorte sager vedrørte 13 af dem patenter, brugsmodeller, lægemiddelcertifikater samt DK/EP-patenter. Varemærker tegnede sig for 38 afgjorte sager, Madrid Protokol sager for 17. Der var ingen afgørelser vedrørende fællesmærker. Den sidste sag vedrørte design/mønster.

I 2004 blev 5 af ankenævnets afgørelser anket til Sø- og Handelsretten, 3 til landsretten og 1 sag blev anket til højesteret.

Samtidig traf Sø- og Handelsretten afgørelse i 9 sager og landsretten afgørelse i 1 sag, hvor Ankenævnet var part. Heraf blev der indgået forlig i 3 sager og 4 blev hævet. Højesteret traf ingen afgørelser vedrørende sager, hvor ankenævnet var part.

Der verserer således 9 sager ved Sø- og Handelsretten, 6 sager ved landsretten samt 3 sager for Højesteret. Det vides endnu ikke, hvornår der bliver truffet afgørelse i disse sager.

Af nedennævnte tabel fremgår det, hvor stor en del af de af ankenævnet afgjorte sager, der er anket til henholdsvis Østre Landsret og Sø- og Handelsretten.

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Landsretten
Patenter, Brugsmodeller, Certifikater


7%


20%


20%


20%


6%


4%

Sø- og Handelsretten
Varemærker, Design


5%


10%


3%


6%


3%


7%

På ankenævnets hjemmeside www.pvanke.dk er det muligt at følge med i, hvilke sager der bliver indbragt for domstolene.

I forhold til de sager, som bliver indbragt for ankenævnet, kan det være interessant at se på omgørelsesprocenten, dvs. i hvor mange tilfælde omgør ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser. Som det ses af nedenstående tabel, er tallet uændret, hvad angår mønsterbeskyttelse/design, mens der er sket et betydeligt fald for så vidt angår patenter, brugsmodeller, certifikater samt varemærker. Da procentudregningen imidlertid sker på baggrund af forholdsvis få afgørelser, kan udsvinget imellem de to år ikke tages til indtægt som en ændring i ankenævnets vurdering af sagerne.

Nedenfor fremgår tallene for 2003 og 2004. I disse tal indgår ikke antallet af sager, som er tilbagetaget.

2004 (2003)

Afgørelser

Heraf omgjort

Omgjorte sager i pct. Af afgjorte sager

Patenter, brugsmodeller, certifikater

13 (18)

0 (9)

0 % (50 %)

Design

1 (2)

0 (0)

0 % (0 %)

Varemærker (inkl. MP-reg. og fællesmærker)

55 (57)

14 (22)

25 % (39 %)


I 2004 udgjorde de tilbagetagne sager 6 % af det samlede antal afsluttede sager. Der er således tale om et lille fald i forhold til 2003, hvor de tilbagetagne sager udgjorde 9 % af det samlede antal afsluttede sager.

I henhold til § 14 i bekendtgørelsen om ankenævnet for patenter og varemærker afgør formanden, hvorvidt tilbagekaldelsen kan imødekommes. Som udgangspunkt accepterer ankenævnet, at sager bliver tilbagekaldt. Dog kan der forekomme situationer, hvor sagen er så langt i behandlingen, at tilbagekaldelse må afvises. Det kan eksempelvis være i den situation, hvor sagen er færdigbehandlet og kun venter på endelig godkendelse inden den offentliggøres, sammenholdt med at tilbagetagelsesbegæringen ikke er velbegrundet. Ankenævnet henstiller, at parterne ikke venter med at tilbagetage en sag til sidste øjeblik, da de således løber den risiko, at der bliver afsagt en kendelse, som måske går dem imod.

Ankenævnet har i år 2004 afholdt 17 møder. Yderligere 6 møder var planlagt men blev aflyst, dels fordi sagerne blev taget tilbage, dels fordi sagens parter i et enkelt tilfælde ombestemte sig og ønskede skriftlig behandling af sagen.

Hertil kommer, at en del sager afgøres på skriftligt grundlag, og at nogle sager tilbagetages.

Ankenævnet modtog i 2004 en anmodning om genoptagelse af en sag. Denne anmodning er blevet imødekommet grundet sagens omstændigheder.

Endvidere har ankenævnet i 2004 modtaget en begæring om aktindsigt, som ikke kunne imødekommes.

Lovgrundlaget for Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Reglerne om Ankenævnet for Patenter og Varemærker fremgår af bekendtgørelse nr. 735 af 27. august 2002 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Alle udgifter i forbindelse med nævnets virke afholdes umiddelbart af staten, som delvist får dækket disse udgifter af det gebyr, der opkræves af klageren for behandling af klagesagen.

Ankenævnets medlemmer
Ankenævnets medlemmer er udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren. Ved årets slutning havde ankenævnet følgende sammensætning:

  Formand:
H.C. Thomsen
 
Landsdommer
Næstformand:
Michael Dorn
 
Landsdommer

Medlemmer:
   
Erik Bruun   Professor, dr. techn.
Kim Allan Dam-Johansen   Professor, MSc. Chemical Engineering, ph.d.
Steffen Gulmann   Direktør, HD (afsætningsøkonomi)
Arne Holm   Professor, dr.scient
Finn Mikkelsen   Erhvervsjuridisk rådgiver, cand.jur.
Birger Lindberg Møller   Professor, dr.scient.
P. Terndrup Pedersen   Professor, ph.d. civilingeniør
Jens Schovsbo   Professor, dr.jur.
Flemming Stassen   Civilingeniør
Ansgar Sørensen   Pensioneret Lektor i kemiteknik
J.C. Warnich-Hansen   Pensioneret chefjurist, cand.jur.


Jens Schovsbo, Erik Bruun samt Kim Allan Dam-Johansen blev udnævnt i 2004.

Kontorchef Lars Herborg fratrådte med udgangen af februar 2004.

Afslutning
Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de nuværende og afgåede sagkyndige og medarbejdere i sekretariatet for deres gode arbejdsindsats i det forløbne år.

Formand                                                                 Næstformand

H.C. Thomsen                                                        Michael Dorn

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top