Årsberetning for 2007

Mindeord
Til minde om et højt skattet medlem af ankenævnet vil vi gerne starte denne årsberetning med at omtale vores mangeårige kollega i ankenævnet erhvervsjuridisk rådgiver, cand.jur. Finn Mikkelsen. Det var med stor sorg, at vi i april måned 2007 modtog meddelelsen om, at Finn Mikkelsen pludselig var afgået ved døden. Han havde på det tidspunkt været medlem af ankenævnet i 19 år. Han var en kompetent og pålidelig arbejdskraft, og han vil blive savnet. Vores tanker går til de efterladte.

Fokus

Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ankenævnets afgørelser bliver offentliggjort på ankenævnets hjemmeside, hvor det også er muligt at finde dommene i de sager, hvor ankenævnet har været stævnet ved domstolene. Se www.pvanke.dk.

Domstolsreformen
Folketinget vedtog den 2. juni 2006 justitsministerens lovforslag vedrørende en domstolsreform (lovforslag nr. L 168). Reformen trådte i kraft 1. januar 2007.

Reformen gennemfører den største samlede fornyelse og modernisering af dansk retsvæsen i nyere tid. Den er båret af et grundlæggende ønske om at styrke og udvikle domstolenes evne til at løse deres opgaver i overensstemmelse med fremtidens krav og muligheder.

Domstolsreformen vedrører i første række den måde, domstolssystemet er indrettet og fungerer på. En række af reformens enkelte elementer vil på forskellige måder medvirke til at modernisere og forbedre domstolsbehandlingen, så domstolene kan bevare og styrke sin væsentlige rolle som samfundets primære forum for løsningen af retlige tvister.

For IPR-området betyder reformen, at immaterialretlige sager kan anlægges ved Sø- og Handelsretten jf. rpl § 225. Det vil sige sager, hvor varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven, patentloven, lov om brugsmodeller eller lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning har væsentlig betydning. Ophavsretsloven er ikke medtaget. Til gengæld er sager efter patentloven nye i Sø- og Handelsretten. Som tidligere nævnt, kan disse sager anlægges ved Sø- og Handelsretten, men de kan også anlægges i byretten, der dog skal henvise sagen til Sø- og Handelsretten, hvis en eller begge parter anmoder om det.

Dog forholder det sig således, at sager om EF-varemærker jf. VML § 43c og EF-Design jf. DESL § 43 altid skal behandles i Sø- og Handelsretten. Dette skyldes, at Sø- og Handelsretten er dansk EF-varemærke- og EF-designdomstol.

Sø- og Handelsrettens afgørelser i domssager (bortset fra skiftesager) vil – fortsat - kunne appelleres direkte til Højesteret. Dog med den undtagelse, at forbudssager vedrørende EF-Design jf. DESL § 43, stk. 2 og EF-varemærker jf. VML § 43 d, skal appelleres til Østre Landsret.

Status efter reformens første år er, at ankenævnet alene er stævnet ved Sø- og Handelsretten. Ankenævnet forventer, at denne tendens fortsætter, idet dette er med til at sikre den nødvendige specialisering på området.

Rigsrevisionsrapporten
I 2006 blev ankenævnet udsat for kritik af Rigsrevisionen. Denne kritik gik bl.a. på, at ankenævnet giver for mange fristforlængelser i ankesagerne til sagen parter, at der er liggetid forbundet med, at sagerne skal på møde, samt at voteringen i sagerne efter Rigsrevisionens opfattelse tager unødig lang tid.

Ankenævnet har taget kritikken til efterretning og arbejder løbende på, hvordan sagsgangene kan optimeres, således at brugerne af ankenævnet kan få en afgørelse så hurtigt som muligt.

Som en udløber af kritikken er der fra centralt hold taget initiativ til at se på mulighederne for at centralisere arbejdet i række mindre klagenævn, herunder ankenævnet. Der har været nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som foreslår både sammenlægning af klagenævn og sammenlægning af klagenævnssekretariaterne.

Ankenævnet er modstandere af, at sekretariatet for ankenævnet flyttes ud af styrelsen. Der er flere årsager hertil. Først og fremmest anses det for vigtigt, at IPR ekspertisen holdes samlet i Danmark frem for at forsøge at skabe flere centre. Endvidere anses det for vigtigt, at der fastholdes en nogenlunde ens struktur inden for IPR systemerne i Europa, hvor de lande, som har et administrativt klageorgan, har dette ”in-house” i lighed med EPO og OHIM. Endelig ses det ikke, at en sammenlægning vil medføre nogen besparelser, tværtimod vil der skulle opbygges et helt nyt administrativt organ.

Ankenævnet afventer en afgørelse fra departementet omkring en beslutning på området og den eventuelle videre proces.

Dommerkonference
Formanden deltog i efteråret 2007 i et varemærkemøde i Alicante for europæiske varemærkedommere.

Sager
I år 2007 modtog ankenævnet 51 sager, hvoraf de 14 vedrørte det tekniske område fordelt som følger: 4 patentsager, 6 sager vedrørende DK/EP-patenter samt 4 sager vedrørende brugsmodeller.

Varemærkesager udgør også i år ubetinget den største del af ankenævnssagerne. I 2007 indkom 26 sager, hvortil skal lægges 10 sager, som vedrørte internationale registreringer (Madrid Protokol sager). Der indkom 1 anke vedrørende design.

I 2007 traf ankenævnet afgørelse i 54 sager. Målsætningen for ankenævnet er, at der skal være balance mellem antallet af indkomne sager og afsagte kendelser. På den måde forhindres, at der opbygges en sagspukkel. Ankenævnet er opmærksom på, at få sagerne ekspederet hurtigt gennem systemet, således at brugerne af ankenævnet kan få deres afgørelse uden unødig ventetid.

Af de afgjorte sager vedrørte 4 patenter, 1 certifikater, 4 brugsmodeller samt 2 DK/EP-patenter. Varemærker tegnede sig for 30 afgjorte sager, Madrid Protokol sager for 12. Der var ingen afgørelser vedrørende fællesmærker. Den sidste sag vedrørte design.

Som noget nyt medtages både den gennemsnitlige brutto og netto sagsbehandlingstid for henholdsvis varemærkesagerne og patentsagerne i årsberetningen. Bruttosagsbehandlingstiden er beregnet på grundlag af datoen for, hvornår en sag er modtaget i sekretariatet og datoen for afslutningen af sagen. Det vil sige datoen for, hvornår kendelsen er afsagt. Nettosagsbehandlingstiden er den tid, hvor sagen befinder sig til behandling i sekretariatet, herunder ekspedition af post, votering, venten på mødeberammelse og udfærdigelse af kendelse.

Brutto Sagsbehandlingstid:

 

2006

2007

Patentsager (incl. brugsmodeller, certifikater) 19,05 mdr. 9,22 mdr.
Varemærker (inkl. MP-reg., fællesmærker og design) 11,23 mdr. 9,35 mdr.

Netto sagsbehandlingstid:

 

2006

2007

Patentsager (incl. brugsmodeller, certifikater) Ej opgjort 7,04 mdr.
Varemærker (inkl. MP-reg., fællesmærker og design) Ej opgjort 4,87 mdr.


Det fremgår af ovenstående tabel, at især tiden, der pågår til at behandle de tekniske sager, er faldet betydeligt. Årsagen hertil kan ikke alene tilskrives, at der har været øget fokus på at få sagerne hurtigst muligt gennem systemet. En væsentlig faktor er, at der er forholdsvis få sager, således skal der ikke store udsving til, før sagsbehandlingstiden påvirkes.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen af ankesager på http://www.dkpto.dk/pvanke/indhold/sagsbehandling/


I 2007 blev 6 af ankenævnets afgørelser anket til Sø- og Handelsretten. Ingen sager blev anket til Østre Landsret, og 1 sag blev anket til Højesteret. Samtidig afsluttede Sø- og Handelsretten 4 sager. Landsretten afsluttede ingen sager, hvor Ankenævnet var part. Højesteret traf afgørelse i 1 sag.

Ved udgangen af 2007 verserede der 7 sager ved Sø- og Handelsretten, 1 sag ved landsretten samt 2 sager for Højesteret. Det vides endnu ikke, hvornår der bliver truffet afgørelse i disse sager.

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor stor en del af de af ankenævnet afgjorte sager, der er anket til henholdsvis Østre Landsret og Sø- og Handelsretten.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Landsretten
Patenter, Brugsmodeller, Certifikater
20% 20% 20% 6% 4% 0% 3%
Sø- og Handelsretten
Varemærker, Design
10% 3% 6% 3% 7% 6% 11%

2007
Sø- og Handelsretten
Patenter, Brugsmodeller, Certifikater
0%
Sø- og Handelsretten
Varemærker, Design
14%


På ankenævnets hjemmeside www.pvanke.dk er det muligt at følge med i, hvilke sager der bliver indbragt for domstolene.

I forhold til de sager, som bliver indbragt for ankenævnet, kan det være interessant at se på omgørelsesprocenten, dvs. i hvor mange tilfælde omgør ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser. Som det ses af nedenstående tabel, er der status quo, hvad angår mønsterbeskyttelse/design, mens der er sket et fald for så vidt angår både patenter, brugsmodeller, certifikater og varemærkesager. Da procentudregningen imidlertid sker på baggrund af forholdsvis få afgørelser, kan udsvinget imellem de to år ikke tages til indtægt for en ændring i ankenævnets vurdering af sagerne.

Nedenfor fremgår tallene for 2007 og 2006. I disse tal indgår ikke antallet af sager, som er tilbagetaget eller hvor afgørelsen lød på, at sagen skulle sendes tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet behandling.

2007
(2006)
Afgørelser Heraf omgjort

Omgjorte sager i pct. af afgjorte sager

Patenter, DK/EP brugsmodeller, certifikater 11 (6) 1 (2) 9 % (33 %)
Design 1 (1) 1 (1) 100 % (100 %)
Varemærker (inkl. MP-reg. og fællesmærker) 42 (59) 8 (16) 19 % (27 %)


I 2007 blev der anmodet om tilbagetagning i 9 sager, hvilket er et fald på 1 sag i forhold til året før.

I henhold til § 14 i bekendtgørelsen om Ankenævnet for Patenter og Varemærker afgør formanden, hvorvidt tilbagekaldelsen kan imødekommes. Som udgangspunkt accepterer ankenævnet, at sager bliver tilbagekaldt. Dog kan der forekomme situationer, hvor sagen er så langt i behandlingen, at tilbagekaldelse må afvises. Det kan eksempelvis være i den situation, hvor sagen er færdigbehandlet og kun venter på endelig godkendelse inden den offentliggøres, sammenholdt med at tilbagetagelsesbegæringen ikke er velbegrundet. Ankenævnet henstiller, at parterne ikke venter med at tilbagetage en sag til sidste øjeblik, da de således løber den risiko, at der bliver afsagt en kendelse, som måske går dem imod.

Ankenævnet har i år 2007 afholdt 11 møder. Yderligere 1 møde var planlagt men blev aflyst, da sagens parter meddelte, at de var forhindrede i at afholde møde.

Hertil kommer, at en del sager afgøres på skriftligt grundlag, og at nogle sager tilbagetages. Samlet set bliver der afholdt mundtlig forhandling i knap halvdelen af sagerne.

Lovgrundlaget for Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Reglerne om Ankenævnet for Patenter og Varemærker fremgår af bekendtgørelse nr. 735 af 27. august 2002 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Alle udgifter i forbindelse med nævnets virke afholdes umiddelbart af staten, som delvist får dækket disse udgifter af det gebyr, der opkræves af klageren for behandling af klagesagen.

Ankenævnets medlemmer
Ankenævnets medlemmer er udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren. Ved årets slutning havde ankenævnet følgende sammensætning:

Formand:
H.C. Thomsen
 
Landsdommer
Næstformand:
Michael Dorn
 
Landsdommer

Medlemmer:
   
Erik Bruun   Professor, dr. techn.
Kim Allan Dam-Johansen   Professor, MSc. Chemical Engineering, ph.d.
Steffen Gulmann   Adjungeret professor CBS
Birger Lindberg Møller   Professor, dr.scient.
P. Terndrup Pedersen   Professor, ph.d. civilingeniør
Jens Schovsbo   Professor, dr.jur.
Flemming Stassen   Associeret professor

 

Afslutning
Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de nuværende og afgåede sagkyndige og medarbejderne i sekretariatet for deres gode arbejdsindsats i det forløbne år.

Formand                                                                 Næstformand

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Anden E-post:
pvanke@naevneneshus.dktil top  Til toppen af siden  til top